Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đoàn Đại Dương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đoàn Đại Dương

Đoàn Đại Dương
Sự thật luôn chỉ có một !

Điểm thi

Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-24 12:29:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-27 19:44:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-26 19:52:52
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-22 19:51:49
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-22 19:43:52
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-22 19:42:04
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-16 19:18:06
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-03-16 19:15:28
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-16 19:10:14
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-16 19:07:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-13 19:40:35
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-13 19:36:34
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-13 19:34:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-13 19:32:41
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-13 19:30:25
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-13 19:28:34
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-11 10:02:02
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-10 19:30:34
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-07 21:00:12
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-06 08:51:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-05 20:41:14
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-05 20:22:44
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 09:58:26
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-26 16:18:27
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-24 20:09:14
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-17 19:15:02
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-17 12:45:56
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-11 16:43:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-28 19:13:29
Đoàn Đại Dương làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-20 19:23:13

Luyện toán

31 -Trung bình 9.91 - Tổng điểm 3172

Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 08:58:35
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-11-05 13:25:49
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2016-11-10 18:45:28
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn
Lần cuối làm bài: 2016-11-16 17:13:17
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 14:34:54
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai đoạn: gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2016-12-01 17:24:38
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-11-26 10:41:08
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2016-12-05 08:18:51
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-12-07 11:09:09
Đoàn Đại Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-12-11 14:07:12