Đoàn Đại Dương

Giới thiệu về bản thân

Bruh
0
0
0
0
0
0
0

a,trạng ngữ:ngày qua,trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông

   chủ ngữ:những chùm hoa khép miệng

   vị ngữ:đã bắt đầu kết trái

b,trạng ngữ:dưới đáy rừng,tựa như đột ngột

   chủ ngữ:những chùm thảo quả đỏ chon chót như chứa lửa chứa nắng

    vị ngữ:bỗng rực lên 

câu b đảo chủ ngữ xuống dưới vị ngữ lên trên

Câu này ở vòng 6 hả bạn

1 bên có số cái cây là:

58:2=29(cây)

1 đường dài số mét là:

29x40=1160(m)

Đoạn đường đó dài là:

1160x2=2320(m)

Đáp số: 2320 m

tk nhé@@@@@@@@@@@@@@@@@

Tổng số phần bằng nhau là : 

       5 + 1 = 6 (phần)

Có số cây vải là :

     72 : 6 x 1 = 12 (cây)

Có số cây nhãn là :

      72 - 12 = 60 ( cây )

                  Đ/S : 12 cây vải ; 60 cây nhãn

Đổi : 3,7 tấn = 3700kg ; 4,25 tấn = 4250 kg

Xe thứ 3 chở đc số kg là : 

     4250 - 350 = 3900 (kg)

Trung bình 1 xe chở số kg là : 

           ( 3700 + 4250 + 3900 ) : 3 = 3950 ( kg ) = 3,95 tấn

                                                       Đ/S : 3950 kg;3,95 tấn

Bạn Nguyễn Thị Ngọc làm sai rùi

Đổi : 3,7 tấn = 3700kg ; 4,25 tấn = 4250 kg

Xe thứ 3 chở đc số kg là : 

     4250 - 350 = 3900 (kg)

Trung bình 1 xe chở số kg là : 

           ( 3700 + 4250 + 3900 ) : 3 = 3950 ( kg ) = 3,95 tấn

                                                       Đ/S : 3950 kg;3,95 tấn

Bạn Nguyễn Thị Ngọc làm sai rùi

Đổi : 3,7 tấn = 3700kg ; 4,25 tấn = 4250 kg

Xe thứ 3 chở đc số kg là : 

     4250 - 350 = 3900 (kg)

Trung bình 1 xe chở số kg là : 

           ( 3700 + 4250 + 3900 ) : 3 = 3950 ( kg ) = 3,95 tấn

                                                       Đ/S : 3950 kg;3,95 tấn

Bạn Nguyễn Thị Ngọc làm sai rùi

Đổi : 3,7 tấn = 3700kg ; 4,25 tấn = 4250 kg

Xe thứ 3 chở đc số kg là : 

     4250 - 350 = 3900 (kg)

Trung bình 1 xe chở số kg là : 

           ( 3700 + 4250 + 3900 ) : 3 = 3950 ( kg ) = 3,95 tấn

                                                       Đ/S : 3950 kg;3,95 tấn

Bạn Nguyễn Thị Ngọc làm sai rùi

Đổi : 3,7 tấn = 3700kg ; 4,25 tấn = 4250 kg

Xe thứ 3 chở đc số kg là : 

     4250 - 350 = 3900 (kg)

Trung bình 1 xe chở số kg là : 

           ( 3700 + 4250 + 3900 ) : 3 = 3950 ( kg ) = 3,95 tấn

                                                       Đ/S : 3950 kg;3,95 tấn

Bạn Nguyễn Thị Ngọc làm sai rùi