Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Anh Dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Anh Dũng

Lê Anh Dũng
Ai muốn kết bạn với mình không.

Điểm thi

Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-17 20:56:44
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-12 20:56:54
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-12 20:55:33
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-17 19:52:48
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-16 20:57:43
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-16 19:59:09
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-01-15 20:17:29
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-15 20:14:59
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-15 19:38:38
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-14 21:03:20
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-13 20:42:54
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-12 20:16:01
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-11 19:11:32
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-11 19:09:51
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-11 19:08:31
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-04 19:49:11
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-04 19:40:05
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-26 19:51:39
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-26 19:45:37
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-24 21:34:20
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-24 21:28:10
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-29 20:41:27
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-10 22:08:30
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-05 21:31:48
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-08 16:04:05
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-08 15:43:24
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-08 15:40:29
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-08 15:37:12
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-08 15:32:50
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-07-23 16:32:45

Luyện toán

17 -Trung bình 7.13 - Tổng điểm 4848

Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-02-10 20:16:49
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-02-12 19:37:54
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-01-15 19:31:59
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-06 18:18:00
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2017-02-21 18:20:10
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông trong hình
Lần cuối làm bài: 2017-03-08 19:31:45
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 17:55:26
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-03 19:41:55
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-01-18 19:52:33
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-01-05 17:42:02