Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Anh Dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Anh Dũng

Lê Anh Dũng
Yêu một người... Không phải bởi vì... Người ấy đặc biệt... Mà bởi vì... Người ấy mang lại cảm giác... đặc biệt trong trái tim mình !

Điểm thi

Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-26 12:06:04
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-23 22:09:12
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-17 20:56:44
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-12 20:56:54
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-12 20:55:33
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-17 19:52:48
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-16 20:57:43
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-16 19:59:09
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-01-15 20:17:29
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-15 20:14:59
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-15 19:38:38
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-14 21:03:20
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-13 20:42:54
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-12 20:16:01
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-11 19:11:32
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-11 19:09:51
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-11 19:08:31
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-04 19:49:11
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-04 19:40:05
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-26 19:51:39
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-26 19:45:37
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-24 21:34:20
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-24 21:28:10
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-29 20:41:27
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-10 22:08:30
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-05 21:31:48
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-08 16:04:05
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-08 15:43:24
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-08 15:40:29
Lê Anh Dũng làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-08 15:37:12

Luyện toán

34 -Trung bình 7.87 - Tổng điểm 6059

Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-02-10 20:16:49
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-02-12 19:37:54
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-01-15 19:31:59
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-02-09 19:32:48
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-06 18:18:00
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2017-02-21 18:20:10
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông trong hình
Lần cuối làm bài: 2017-03-08 19:31:45
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 17:55:26
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-28 19:35:26
Lê Anh Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-03 19:41:55