Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Đình Dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Đình Dũng

Nguyễn Đình Dũng
Có gì thì liên hệ mình. https://www.facebook.com/Dungxg.xinchao https://www.facebook.com/Dungdz.xinchao

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-10-29 22:27:19
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-10-03 14:39:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-07-25 12:05:09
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-07-19 08:39:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-07-17 23:42:01
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-07-04 23:40:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-07-04 23:38:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-09 22:13:56
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-05-22 12:09:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-05-22 12:06:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-05-22 12:03:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-05-16 15:41:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-05-09 07:52:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-05-09 07:44:04
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-05-06 12:25:52
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-02-05 20:44:14
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-01-30 21:23:44
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-01-23 21:08:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-01-23 20:58:54
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-01-23 20:48:52
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-12-05 20:59:47
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-12-05 20:51:25
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-12-05 20:44:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-12-04 21:19:02
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-12-04 21:15:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-12-04 21:11:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-12-04 21:08:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-12-04 21:07:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-12-04 21:06:12

Luyện toán

102 -Trung bình 8.45 - Tổng điểm 10397

Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-07-12 00:22:23
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về bản đồ
Lần cuối làm bài: 2015-07-18 22:49:49
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-02-27 20:49:17
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-02-26 20:25:30
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-02-04 20:58:50
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-06-03 15:03:58
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phần trăm của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2015-06-04 08:40:55
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2015-01-30 21:38:16
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-07-05 12:52:35
Nguyễn Đình Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-06-05 20:59:42