Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đào Phạm Trí Dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đào Phạm Trí Dũng

Đào Phạm Trí Dũng
Welcome to my electronic dance music

Luyện toán

8 -Trung bình 8.87 - Tổng điểm 1153

Đào Phạm Trí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2015-08-05 21:44:28
Đào Phạm Trí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2015-05-14 21:23:05
Đào Phạm Trí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số thập phân cho số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2015-04-14 21:21:56
Đào Phạm Trí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-03-19 21:24:25
Đào Phạm Trí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-03-13 18:47:54
Đào Phạm Trí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-03-13 18:40:56
Đào Phạm Trí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2015-01-22 17:25:32
Đào Phạm Trí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-01-22 17:59:36

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi