Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với dương tiến dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

dương tiến dũng

dương tiến dũng
f3 số 9 ok 9966699999666999996699966669996666669999666669966666699 9966999999969999999669996699966666699669966669966666699 9966699999999999996666999999666666996666996669966666699 9966669999999999966666669966666669966666699669966666699 9966666699999996666666669966666666996666996669966666699 9966666666999666666666669966666666699669966669966666699 9966666666696666666666669966666666669999666669999999999

Luyện toán

147 -Trung bình 9.96 - Tổng điểm 14737

dương tiến dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 16:24:48
dương tiến dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 14:40:50
dương tiến dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 14:35:10
dương tiến dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 07:51:02
dương tiến dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 07:48:55
dương tiến dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 07:46:43
dương tiến dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 07:41:08
dương tiến dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 7
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 07:28:38
dương tiến dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 07:23:57
dương tiến dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 21:19:58

Luyện văn - Tiếng Việt

42 -Trung bình 7.59 - Tổng điểm 7291

dương tiến dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 15:19:49
Lần cuối làm bài: 2018-06-18 08:26:32
dương tiến dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật đơn có từ là
Lần cuối làm bài: 2018-06-07 15:40:25
dương tiến dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô Tô
Lần cuối làm bài: 2018-03-27 15:34:43
dương tiến dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2018-06-21 14:59:48
dương tiến dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-06-18 09:04:49
dương tiến dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2018-03-02 21:11:02
dương tiến dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2018-01-16 20:00:57
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 08:56:04
dương tiến dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 14:59:28

Luyện Tiếng Anh

67 -Trung bình 8.18 - Tổng điểm 8505

dương tiến dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 14:36:50
dương tiến dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 14:42:19
dương tiến dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 21:10:51
dương tiến dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 15:25:34
dương tiến dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 09:51:06
dương tiến dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 09:46:26
dương tiến dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 09:45:19
dương tiến dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 15:10:23
dương tiến dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 21:47:41
dương tiến dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 21:42:53

Điểm thi

dương tiến dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-05 20:12:29
dương tiến dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-22 14:22:51
dương tiến dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-21 09:19:13
dương tiến dũng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-20 14:19:21
dương tiến dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-20 14:15:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-20 14:13:22
dương tiến dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-20 14:09:56
dương tiến dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-20 09:38:08
dương tiến dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-18 15:26:51
dương tiến dũng làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-18 15:24:22
dương tiến dũng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-18 15:20:46
dương tiến dũng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-18 08:51:22
dương tiến dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-27 08:41:43
dương tiến dũng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-06-01 19:40:03
dương tiến dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-14 16:02:56
dương tiến dũng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-09-20 21:32:40
dương tiến dũng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-20 15:58:13
dương tiến dũng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-20 15:16:31
dương tiến dũng làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-04 19:42:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-04 19:34:45
dương tiến dũng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-31 21:34:05
dương tiến dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-31 21:31:38
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-31 20:14:50
dương tiến dũng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-31 19:50:44
dương tiến dũng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-31 19:47:22
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-31 19:45:29
dương tiến dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-31 19:33:27
dương tiến dũng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-31 19:24:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-30 16:20:29
dương tiến dũng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-30 16:15:44