Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Tiến Dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Tiến Dũng
đã quay trở lại

Luyện toán

1 -Trung bình 5.83 - Tổng điểm 175

Nguyễn Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-10-22 12:13:07

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 8.00 - Tổng điểm 80

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-24 13:04:59
Nguyễn Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-24 12:59:17
Nguyễn Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-22 16:05:33
Nguyễn Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-22 16:03:07
Nguyễn Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-22 16:01:39
Nguyễn Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-22 16:00:40
Nguyễn Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-22 15:59:36
Nguyễn Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-22 15:58:18
Nguyễn Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-22 15:57:09
Nguyễn Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-22 15:55:20
Nguyễn Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-22 15:54:17
Nguyễn Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-22 15:53:04
Nguyễn Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-22 15:51:41
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-22 15:45:58
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-22 13:21:25
Nguyễn Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-21 12:48:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-20 12:59:27
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-12 14:04:03
Nguyễn Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-02 12:57:50
Nguyễn Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-05 10:14:42
Nguyễn Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-04 10:20:44