Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đinh Đức Hùng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đinh Đức Hùng

Đinh Đức Hùng
Nếu đã ra đi không có lí do thì cũng đừng quay lại với một lời giải thích.

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-22 10:00:23
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 08:20:36
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 08:10:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 08:06:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 07:56:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 07:51:22
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-28 11:12:42
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-28 10:55:24
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-28 10:34:54
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-28 10:18:00
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-28 10:14:34
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-28 10:08:55

Luyện toán

16 -Trung bình 9.93 - Tổng điểm 1688

Đinh Đức Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-01-28 07:57:33
Đinh Đức Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hữu tỉ X
Lần cuối làm bài: 2017-01-28 08:08:42
Lần cuối làm bài: 2017-01-28 08:19:07
Đinh Đức Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-02-08 20:16:19
Đinh Đức Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-01-28 08:23:53
Đinh Đức Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất góc trong, góc ngoài của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-01-28 08:38:59
Đinh Đức Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 15:28:21
Đinh Đức Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc dựa vào tính chất đối đỉnh, kề bù
Lần cuối làm bài: 2017-01-28 08:58:15
Đinh Đức Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc so le, đồng vị, trong cùng phía, ngoài cùng phía
Lần cuối làm bài: 2017-01-30 13:02:36
Đinh Đức Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-01-28 09:09:27