Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đinh Đức Hùng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đinh Đức Hùng

Đinh Đức Hùng
Mệt :)

Điểm thi

Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-25 18:14:26
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-23 10:07:58
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-22 20:23:00
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-22 09:39:10
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-19 20:31:22
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-19 20:22:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-22 10:00:23
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 08:20:36
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 08:10:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 08:06:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 07:56:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 07:51:22
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-28 11:12:42
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-28 10:55:24
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-28 10:34:54
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-28 10:18:00
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-28 10:14:34
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-28 10:08:55

Luyện toán

18 -Trung bình 9.12 - Tổng điểm 2280

Đinh Đức Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-01-28 07:57:33
Đinh Đức Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hữu tỉ X
Lần cuối làm bài: 2017-01-28 08:08:42
Lần cuối làm bài: 2017-01-28 08:19:07
Đinh Đức Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-02-08 20:16:19
Đinh Đức Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-01-28 08:23:53
Đinh Đức Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất góc trong, góc ngoài của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-01-28 08:38:59
Đinh Đức Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 15:28:21
Đinh Đức Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc dựa vào tính chất đối đỉnh, kề bù
Lần cuối làm bài: 2017-01-28 08:58:15
Đinh Đức Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc so le, đồng vị, trong cùng phía, ngoài cùng phía
Lần cuối làm bài: 2017-01-30 13:02:36
Đinh Đức Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-01-28 09:09:27