Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Anh Đức. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Anh Đức

Hoàng Anh Đức
welcome to my home Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình nhé !

Luyện toán

165 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 16500

Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 16:31:52
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 19:38:26
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:32:40
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-08-05 10:48:14
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 18:59:43
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-06 09:26:58
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-08 20:07:29
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-08 20:03:33
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-08 20:04:44
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 19:42:07
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-08 20:05:22
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-08 20:41:09
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 21:45:38
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 10:58:40
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-10 21:37:36
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 10:42:35
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 17:16:49
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 19:47:21
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 09:15:46
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 09:25:32
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 06:56:07
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 08:01:19
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 16:06:11
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 16:56:00
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 09:34:37
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 20:56:54
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2020-02-01 16:50:09
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2020-02-01 16:52:40
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2020-02-01 16:54:57
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 09:38:32
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2020-02-01 17:24:10
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 16:26:05
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 08:23:41
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 09:46:43
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 20:36:58
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:01:09
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 20:46:18
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:13:01
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:59:05
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 20:37:37
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 49 + 25
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 20:56:14
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 08:49:42
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 28 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 09:08:46
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 38 + 25
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 09:55:20
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 19:57:58
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về nhiều hơn
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 10:54:21
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số (7 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 11:03:13
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 47 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 20:17:51
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 47 + 25
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 10:38:32
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 6 cộng với một số (6 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 09:01:47
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 26 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 09:28:38
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 36 + 15
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 20:23:11
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 15:54:21
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 16:04:38
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 21:26:50
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 21:13:42
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 22:09:54
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 20:53:33
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 22:08:39
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 11:09:10
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:56:14
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 21:21:45
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 21:55:22
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 10:53:48
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:29:12
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 21:04:45
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười ba. Mười bốn. Mười lăm
Lần cuối làm bài: 2020-02-01 16:48:09
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 10:49:06
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2020-02-01 17:16:33
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 08:29:04
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 09:02:44
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một số hạng trong một tổng
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 09:47:22
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 10:09:13
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 19:57:39
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 08:19:53
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 09:57:46
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 09:31:08
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 15:18:33
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 09:07:10
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 17:17:57
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số tròn chục trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 11:12:08
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 17:29:45
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 19:57:59
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 17:11:14
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 20:12:46
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng các số từ 1 đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 16:50:47
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 10:08:06
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 07:57:39
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 11 trừ đi một số (11 -5)
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 16:39:03
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 100( cộng không nhớ )
Lần cuối làm bài: 2020-06-13 09:50:22
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 100( trừ không nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 22:09:19
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các ngày trong tuần lễ
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:44:56
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 16:31:49
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồng hồ. Thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:21:58
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 10:09:06
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:47:00
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10 (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:19:46
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:43:26
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 31 - 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 09:47:35
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 51 - 15
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 16:32:04
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 12 trừ đi một số (12 - 8)
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 09:12:04
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 32 - 8
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 11:08:49
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 52 - 28
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 09:46:14
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị trừ
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 20:54:42
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 13 trừ đi một số (13 - 5)
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 21:07:28
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 33 - 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 10:58:44
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 53 - 15
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 20:41:16
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 14 trừ đi một số (14 - 8)
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 17:15:06
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 34 - 8
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 20:42:12
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 54 - 18
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 20:58:35
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 21:05:53
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 20:51:38
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập phép trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 10:38:03
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 21:36:07
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 100 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 21:13:03
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trừ
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 17:16:34
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 16:19:11
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 19:39:58
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 20:05:40
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, tháng
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 21:42:46
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem lịch
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 20:57:07
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng của nhiều số
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 11:01:25
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 11:23:06
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thừa số - tích
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 10:47:29
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 15:59:08
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 16:46:55
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 17:05:09
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 10:59:41
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 10:44:34
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 11:12:43
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 09:52:11
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 21:28:45
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 21:06:18
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 10:46:11
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 09:52:28
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 10:45:27
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ và phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 11:10:02
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 09:29:02
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 10:22:02
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 10:53:47
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 09:58:44
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 11:34:15
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 11:52:19
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 08:37:43
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 09:32:06
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 10:06:30
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 17:51:37
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 21:43:44
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 09:39:31
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 10:25:39
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 21:30:47
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Ước chung lớn nhất
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 11:05:15
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 18:37:03
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 16:34:55
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 20:46:29
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 10:20:22
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 20:34:20
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 20:54:34
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 09:12:07
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 16:37:25
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 10:40:08
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 15:39:22
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 16:26:31
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 10:28:31
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 21:36:15

Luyện văn - Tiếng Việt

218 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 21800

Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 15:53:48
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 13:54:01
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 16:09:17
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 16:43:21
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 08:31:47
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 09:09:52
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: o, c (bò, cỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 07:49:27
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: ô ơ (cô, cờ)
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 08:33:32
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: i, a (bi, cá)
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 16:19:19
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 15:02:50
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: d đ (dê, đò)
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 15:08:21
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: t th (tổ, thỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 09:14:32
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: u ư ( nụ, thư)
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 15:34:28
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: x ch (xe, chó)
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 15:54:21
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: s, r (sẻ, rễ)
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 20:29:12
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 20: k, kh (kẻ, khế)
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 17:05:13
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 21: Ôn tập s, x, r, k, kh
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 11:14:22
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ôn tập i, a, n, m, d, đ, t, th
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 10:01:35
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 22: p - ph, nh (phố, nhà)
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 09:01:27
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 23: g, gh (gà, ghế)
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 20:18:08
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 25: ng, ngh (ngừ, nghệ)
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 20:24:19
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 26: y, tr (y, tre)
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 08:29:08
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 27: Ôn tập ph, nh, gh, qu, g, gi, ng, ngh, y, tr, ch, th
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 15:48:16
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 28: Chữ thường, chữ hoa
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:14:46
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 29: ia (tía)
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 10:42:21
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 30: ua, ưa (cua, ngựa)
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 21:46:08
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 31: Ôn tập ia, ua, ưa
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 09:58:23
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 32: oi, ai (Ngói, gái)
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 22:05:39
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 33: ôi, ơi (Ổi, bơi)
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 09:23:11
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 34: ui, ưi (núi, gửi)
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 09:38:21
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 35: uôi, ươi (chuối, bưởi)
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 09:17:21
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 36: ay â - ây (bay, dây)
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 10:18:00
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 37: Ôn tập uôi, ươi, ay, ây
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 21:04:59
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 38: eo, ao (mèo, sao)
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 16:30:28
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 39: au, âu (cau, cầu)
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 17:11:05
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 40: iu, êu (rìu, phễu)
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 20:42:05
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 41: iêu, yêu (diều, yêu)
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 21:03:00
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 10:25:05
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 42: ưu, ươu (lựu, hươu)
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 21:20:34
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 44: on, an (con, sàn)
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 08:15:01
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 45: ân ă - ăn (cân, trăn)
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 10:25:32
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 46: ôn ơn (chồn, sơn)
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 10:40:38
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 47: en, ên (sen, nhện)
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 15:38:16
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 48: in, un (pin, giun)
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 08:22:34
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 49: iên, yên (điện, yến)
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 08:48:44
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 50: uôn, ươn (chuồn, vươn)
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 09:04:42
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 51: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "n"
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 09:45:25
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 52: ong, ông (võng, sông)
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 16:02:54
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 53: ăng, âng (măng, tầng)
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:34:51
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 54: ung, ưng (súng, sừng)
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 20:10:50
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 55: eng, iêng (xẻng, chiêng)
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 08:30:52
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 56: uông, ương (chuông, đường)
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 10:12:08
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 57: ang, anh (bàng, chanh)
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 21:08:57
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 58: inh, ênh (tính, kênh)
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 20:00:05
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 59: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "ng" và "nh"
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 09:46:42
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 60: om, am (xóm, tràm)
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 08:50:17
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 61: ăm, âm (tằm, nấm)
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 10:40:59
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 62: ôm, ơm (tôm, rơm)
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 20:18:30
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 63: em, êm (tem, đêm)
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 16:45:19
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 64: im, um (chim, trùm)
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 09:50:17
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 65: iêm, yêm (xiêm, yếm)
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:29:37
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 68: ot, at (hót, hát)
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 22:05:01
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 69: ăt ât (mặt, vật)
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 20:42:45
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 70: ôt ơt (cột, vợt)
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 21:10:29
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 71: et, êt (tét, dệt)
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 22:24:50
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 72: ut, ưt (bút, mứt)
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 20:34:52
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 73: it, iêt (mít, viết)
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 20:54:10
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 75: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "t"
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 18:12:31
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 76: oc, ac (sóc, bác)
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 08:58:41
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 77: ăc, âc (mắc, gấc)
Lần cuối làm bài: 2020-02-01 20:25:04
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 78: uc, ưc (trục, lực)
Lần cuối làm bài: 2020-02-01 21:02:01
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 81: ach (sách)
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 20:14:31
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 82: ich, êch (lịch, ếch)
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 20:28:55
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 84: op, ap (họp, sạp)
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:57:57
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 85: ăp, âp (bắp, mập)
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 09:59:13
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 86: ôp ơp (hộp, lớp)
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 09:35:00
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 87: ep, êp (chép, xếp)
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 10:06:44
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 88: ip, up (nhịp, búp)
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 10:16:31
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 89: iêp, ươp (liếp, mướp)
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 21:13:53
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 90: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "p"
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 20:31:51
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 91: oa, oe (họa, xòe)
Lần cuối làm bài: 2020-06-06 08:46:07
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 92: oai, oay (thoại, xoáy)
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 11:11:49
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 93: oan, oăn (khoan, xoăn)
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 10:58:25
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 94: oang, oăng (hoang, hoẵng)
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 09:58:16
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 95: oanh, oach (doanh, hoạch)
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 16:33:39
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 96: oat, oăt (hoạt, choắt)
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 17:06:21
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 97: Ôn tập những vần bắt đầu bằng âm "o"
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 16:58:41
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 98: uê, uy (huệ, huy)
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 09:19:49
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 99: uơ, uya (huơ, khuya)
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:34:46
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 100: uân, uyên (xuân, chuyền)
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 19:56:06
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 101: uât, uyêt (xuất, duyệt)
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 09:04:34
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 102: uynh, uych (huynh, huỵch)
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 15:07:22
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 103: Ôn tập những vần bắt đầu bằng âm "u"
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 20:36:30
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trường em
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 17:04:38
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Tô chữ A, Ă, Â, B
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 20:20:58
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Trường em
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 21:25:46
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tặng cháu
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 08:40:30
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Tặng cháu
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 08:51:12
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái nhãn vở
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 20:34:11
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Rùa và Thỏ
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 20:47:44
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 20:58:14
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ C, D, Đ
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 15:23:53
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bàn tay mẹ
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 16:16:25
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cái Bống
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 20:38:34
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ ngựa
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 09:32:47
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Cô bé trùm khăn đỏ
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 09:56:48
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hoa ngọc lan
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 10:58:17
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Tô chữ E, Ê, G
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 08:50:01
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai dậy sớm
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 10:03:47
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Câu đố
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 08:26:08
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mưu chú Sẻ
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 16:39:43
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Trí khôn
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 09:40:16
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngôi nhà
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 10:21:51
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ngôi nhà
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 15:54:11
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quà của bố
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 10:29:43
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Quà của bố
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 10:52:16
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vì bây giờ mẹ mới về
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 17:01:34
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bông hoa cúc trắng
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 08:39:12
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đầm sen
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 11:16:58
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ L, M, N
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:33:05
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hoa sen
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 08:57:55
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mời vào
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 11:28:22
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mời vào
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 09:13:17
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú công
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 20:49:29
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Niềm vui bất ngờ
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 16:32:06
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ O, Ô, Ơ, P
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 09:20:08
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chuyện ở lớp
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 17:15:09
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mèo con đi học
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 09:53:08
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mèo con đi học
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 10:01:46
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 16:45:42
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sói và Sóc
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 16:53:42
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngưỡng cửa
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 09:18:53
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Tô chữ Q, R
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 09:20:57
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ngưỡng cửa
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 09:16:58
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kể cho bé nghe
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 08:29:45
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Kể cho bé nghe
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 08:33:39
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai chị em
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 09:30:26
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Dê con nghe lời mẹ
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 16:56:20
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 10:19:57
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ S, T
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 10:06:10
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 20:06:38
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Lũy tre
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 10:29:31
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sau cơn mưa
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 09:47:15
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Con Rồng cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 20:36:05
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ U, Ư, V
Lần cuối làm bài: 2020-06-14 11:49:38
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cây bàng
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 20:37:52
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đi học
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 09:29:35
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Đi học
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 16:59:47
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nói dối hại thân
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 08:26:53
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Cô chủ không biết quý tình bạn
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 08:44:33
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác đưa thư
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 10:29:55
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ X, Y
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 08:52:41
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bác đưa thư
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 08:53:51
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Làm anh
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 10:35:34
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chia quà
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 16:48:24
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Hai tiếng kì lạ
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 10:11:50
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng biển cả
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 17:46:14
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ò... ó... o
Lần cuối làm bài: 2020-06-13 17:02:15
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ò... ó... o
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 20:14:34
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Không nên phá tổ chim
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 17:34:28
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích dưa hấu
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 20:58:33
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lũy tre
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 10:15:20
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2018-04-27 12:04:24
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2018-08-21 08:56:22
Lần cuối làm bài: 2018-08-10 09:55:53
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-08-15 11:26:44
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-08-15 11:22:40
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Tổ quốc
Lần cuối làm bài: 2018-08-15 11:47:33
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 10:37:43
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 10:55:39
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Nhân dân
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 11:10:36
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 11:16:15
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2018-08-21 10:22:59
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 10:43:17
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 10:51:39
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 21:53:27
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 22:04:05
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 13:48:17
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 11:19:21
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 09:03:56
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 14:49:10
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 15:10:48
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ mượn
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 17:30:13
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 11:34:18
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 21:29:47
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 17:51:11
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sọ Dừa
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 16:58:52
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 10:24:22
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 10:37:11
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 16:59:47
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 16:12:24
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện nói kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 10:54:15
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 16:46:33
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông lão đánh cá và con cá vàng
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 09:53:34
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 15:47:25
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 09:43:03
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đeo nhạc cho mèo (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 16:27:30
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 16:41:15
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 15:58:59
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số từ và lượng từ
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 16:25:14
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 20:47:31
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phó từ
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 20:59:57
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn miêu tả
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 21:10:38
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông nước Cà Mau
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 10:05:37
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 15:32:30
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 10:15:50
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 15:09:10
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 09:56:07
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vượt thác
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 09:56:13
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 11:31:14
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương pháp tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 09:56:18
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 10:52:32
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 17:11:27
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 21:12:58
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 09:36:54
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 08:43:38
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 15:28:59
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 20:37:01

Luyện Tiếng Anh

54 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5400

Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (Unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2018-08-08 10:50:17
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-08-08 10:57:06
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 18:44:48
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2018-08-15 11:19:54
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What animal do you like to see?
Lần cuối làm bài: 2018-08-15 11:20:34
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 10:40:40
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 07:42:35
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 20:53:41
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 20:57:41
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 10:34:15
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 10:42:49
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 10:51:00
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 20:56:19
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 20:57:38
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 20:57:51
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 20:59:16
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 21:00:59
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 11:02:18
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 11:04:37
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 16:25:54
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 11:10:28
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 11:14:44
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 11:32:07
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 16:51:54
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 21:35:48
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 21:49:58
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 16:36:27
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 21:54:16
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 21:58:42
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 16:55:35
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 16:40:59
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 16:57:59
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 17:03:26
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 17:04:41
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 10:00:19
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 17:15:04
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /ʃ/
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 10:04:37
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 10:19:51
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 19:51:26
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 20:06:13
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 20:14:46
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 21:32:59
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 08:53:21
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 09:08:42
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 09:12:40
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 10:54:01
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 16:27:17
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 10:19:21
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 10:19:16
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 10:19:13
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 10:19:06
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 10:18:23
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 17:30:16
Hoàng Anh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 10:42:35

Điểm thi

Hoàng Anh Đức làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-26 08:31:45
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-02-25 16:49:55
Hoàng Anh Đức làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-25 16:36:20
Hoàng Anh Đức làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-24 15:40:39
Hoàng Anh Đức làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-02-23 16:48:14
Hoàng Anh Đức làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-02-23 16:31:03
Hoàng Anh Đức làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-20 21:03:35
Hoàng Anh Đức làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-19 15:16:05
Hoàng Anh Đức làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-19 10:06:24
Hoàng Anh Đức làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-02-18 20:48:23
Hoàng Anh Đức làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-18 20:39:33
Hoàng Anh Đức làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-14 16:02:27
Hoàng Anh Đức làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-14 15:53:16
Hoàng Anh Đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-14 15:26:54
Hoàng Anh Đức làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-13 20:35:09
Hoàng Anh Đức làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-13 20:28:38
Hoàng Anh Đức làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-01-04 20:46:09