Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Nguyễn Việt Hoàng . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Nguyễn Việt Hoàng

Trần Nguyễn Việt Hoàng
I think nothing can win against you if you try. Why don\'t we try? I want to do great things. Everyone says \"we can\'t do big things\". No no no! It is really inaccurate because a person can do what they want.

Luyện toán

86 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8600

Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 08:26:36
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 15:03:40
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 08:26:47
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 15:59:44
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-08-04 08:09:07
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 20:13:50
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 20:11:16
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 15:53:30
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 15:14:30
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 14:50:21
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 15:06:04
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 14:54:05
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 15:02:34
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 14:50:56
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 08:00:21
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 19:29:09
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 20:46:40
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 16:19:00
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 14:45:44
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 14:46:27
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 15:12:10
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 07:27:45
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 15:01:49
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 07:49:24
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 07:50:50
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 07:54:27
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 07:55:44
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 07:57:35
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 08:25:59
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 15:17:53
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 15:25:22
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 15:29:20
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 15:31:23
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 07:32:24
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 15:37:26
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 15:31:27
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 15:47:22
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 49 + 25
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 15:48:21
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 08:26:01
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 28 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 07:41:27
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 38 + 25
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 15:00:59
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 15:34:02
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 15:06:41
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số (7 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 15:16:39
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 6 cộng với một số (6 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 08:13:28
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 26 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 15:46:06
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 08:29:19
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 15:39:35
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 15:15:09
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 15:03:25
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 15:16:58
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 08:11:29
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 08:39:14
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 14:58:07
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 08:34:09
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 07:45:11
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 14:53:06
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 14:58:21
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 08:49:10
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 15:05:33
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 07:23:15
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười ba. Mười bốn. Mười lăm
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 15:03:06
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 15:08:57
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 15:12:21
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 15:45:04
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 07:36:18
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 11 trừ đi một số (11 -5)
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 20:09:10
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 12 trừ đi một số (12 - 8)
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:37:35
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 13 trừ đi một số (13 - 5)
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 07:58:38
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 100 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 15:47:57
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 07:52:29
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 08:55:01
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 08:49:28
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:26:46
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 17:21:06
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 07:56:20
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 14:31:21
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 08:09:09
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 14:33:39
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 08:07:14
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 08:04:31
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 08:01:56
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 07:59:36
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 07:54:54
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 14:45:50
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 08:29:50

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 15:22:19
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 15:02:42
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiếng gà trưa
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 09:21:03
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sống chết mặc bay
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 15:36:43
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Văn bản đề nghị
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 15:18:08
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Văn bản báo cáo
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 15:22:30

Luyện Tiếng Anh

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 19:13:12
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 19:09:49
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 18:58:27
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:21:59
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:19:48
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:18:59
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:17:07
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 15:55:00
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 18:56:49
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Ee, Ff, Gg, Hh
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 15:57:07

Điểm thi

Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-10-21 20:58:15
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-25 20:42:19
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-09-19 20:09:21
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-02 15:46:08
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-02-18 14:43:07
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-10-22 20:56:32
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-13 18:36:50
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-03 10:29:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-03 10:25:58
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-03 10:21:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-12 09:33:09