Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Nguyễn Việt Hoàng . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Nguyễn Việt Hoàng

Trần Nguyễn Việt Hoàng
I think nothing can win against you if you try. Why don\'t we try? I want to do great things. Everyone says \"we can\'t do big things\". No no no! It is really inaccurate because a person can do what they want.

Luyện toán

86 -Trung bình 9.35 - Tổng điểm 8979

Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 26 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 15:46:06
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 13 trừ đi một số (13 - 5)
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 07:58:38
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 12 trừ đi một số (12 - 8)
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:37:35
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 11 trừ đi một số (11 -5)
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 20:09:10
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 15:12:21
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 07:52:29
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 100 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 15:47:57
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 15:45:04
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 6 cộng với một số (6 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 08:13:28
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số (7 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 15:16:39

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 8.31 - Tổng điểm 665

Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Văn bản báo cáo
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 15:22:30
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Văn bản đề nghị
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 15:18:08
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sống chết mặc bay
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 15:36:43
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiếng gà trưa
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 09:21:03
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 15:02:42
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 15:22:19

Luyện Tiếng Anh

10 -Trung bình 8.38 - Tổng điểm 1089

Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Ee, Ff, Gg, Hh
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 15:57:07
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 18:56:49
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 15:55:00
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:17:07
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:18:59
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:19:48
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:21:59
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 18:58:27
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 19:09:49
Trần Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 19:13:12

Điểm thi

Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-10-21 20:58:15
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-25 20:42:19
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-09-19 20:09:21
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-02 15:46:08
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-02-18 14:43:07
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-10-22 20:56:32
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-13 18:36:50
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-03 10:29:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-03 10:25:58
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-03 10:21:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-12 09:33:09