Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Long. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Long

Hoàng Long
----- STEP UP ------

Luyện toán

14 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1400

Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 21:43:09
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 22:36:25
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 22:39:14
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 22:41:19
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 21:42:43
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 22:01:52
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 23:24:19
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 11:42:23
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 22:12:39
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 23:19:34
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 22:06:02
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 22:30:10
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 22:32:13
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 22:34:02

Luyện văn - Tiếng Việt

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

Lần cuối làm bài: 2019-05-12 22:50:34
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 22:47:18
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 22:42:56
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 22:40:30
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 22:32:33
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 11:29:52
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 22:28:55
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 22:27:41
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 22:23:48
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Đại từ
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 22:20:45
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 22:15:21
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sầu riêng
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 22:49:35

Luyện Tiếng Anh

65 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6500

Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 21:59:14
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 22:20:39
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 22:22:22
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 22:41:34
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 22:44:33
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 22:47:29
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 22:50:20
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 22:52:39
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 22:55:02
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 22:58:18
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 23:01:31
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 23:04:25
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 23:08:45
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 22:27:14
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 10:06:50
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 23:10:44
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What will you do there?
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 22:29:22
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 22:17:48
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you have Math?
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 22:15:32
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 22:13:32
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How do you practise English?
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 22:10:36
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you learn English?
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 22:08:45
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 23:11:29
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 23:07:18
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's he like?
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 22:32:26
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 22:35:12
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did the lions do when you were there?
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 22:38:23
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 22:40:14
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do on Sports Day?
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 22:43:25
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 23:05:01
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 23:02:42
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 22:46:04
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 22:49:25
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 22:52:40
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 11:46:32
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 10:22:58
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 16:21:30
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 16:24:08
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 21:19:41
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of the two brothers?
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 21:31:53
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 21:34:03
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why would you like to be a writer?
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 21:35:35
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 21:38:23
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's the post office?
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 21:40:48
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How can we get to the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 21:43:28
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 21:48:29
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 21:51:05
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many apples do you eat every day?
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 15:31:02
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What will the weather be like tomorrow?
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 15:33:21
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like in your country?
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 15:35:31
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of it?
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 23:11:10
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which one is bigger?
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 09:55:29
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Which one is more beautiful?
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 09:57:56
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 10:01:35
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 10:03:51
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 22:26:14
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 11:49:18
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 06:05:16
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 06:06:32
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 06:08:11
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 06:14:00
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 06:15:46
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 06:21:06
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 06:25:28
Hoàng Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 22:54:55

Điểm thi

Hoàng Long làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-20 21:53:39
Hoàng Long làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-20 16:29:22
Hoàng Long làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-11 22:25:40
Hoàng Long làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-11 22:22:30
Hoàng Long làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-05-11 22:16:41
Hoàng Long làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-11 22:13:27