Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Edogawa Conan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Edogawa Conan

Edogawa Conan
If I can make a wish, I \'ll wish that - My family and good human in the world are immortal. - I wish that I will become the student of HAVARD Unniversity and become a doctor.

Luyện toán

14 -Trung bình 9.43 - Tổng điểm 1508

Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 22:01:52
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 11:42:23
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 22:12:39
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 23:24:19
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 23:19:34
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 21:42:43
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 21:43:09
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 22:41:19
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 22:39:14
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 22:36:25

Luyện văn - Tiếng Việt

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sầu riêng
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 22:49:35
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 22:15:21
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Đại từ
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 22:20:45
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 22:23:48
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 22:27:41
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 22:28:55
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 11:29:52
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 22:32:33
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 22:40:30
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 22:42:56

Luyện Tiếng Anh

65 -Trung bình 9.54 - Tổng điểm 6580

Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 22:54:55
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 06:25:28
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 06:21:06
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 06:15:46
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 06:14:00
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 06:08:11
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 06:06:32
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 06:05:16
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 11:49:18
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 22:26:14

Điểm thi

Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-20 21:53:39
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-20 16:29:22
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-11 22:25:40
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-11 22:22:30
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-05-11 22:16:41
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-11 22:13:27