Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đinh Thùy Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đinh Thùy Linh

Đinh Thùy Linh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-07 10:40:47
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-07-02 20:45:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-20 17:49:58
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-20 17:09:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-04 21:55:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-04 11:07:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-03 13:59:07
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-03 13:27:20
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-01 11:17:37
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-30 09:11:12
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-30 08:27:56
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-29 17:09:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-29 16:22:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-29 16:09:04
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-29 15:59:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-28 13:30:29

Luyện toán

344 -Trung bình 9.56 - Tổng điểm 35450

Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-06-28 13:08:01
Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-06-28 13:10:14
Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2016-06-28 13:14:43
Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2016-06-28 13:06:07
Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-06-30 09:56:41
Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-07-08 18:34:02
Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-06-30 09:48:31
Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước nguyên, bội nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-06-30 10:51:42
Lần cuối làm bài: 2016-07-08 17:37:33
Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2016-06-29 08:57:47