Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đinh Thị Oánh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đinh Thị Oánh

Đinh Thị Oánh
Add fb : MUni Kry

Điểm thi

Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-06 05:10:21
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-19 19:47:38
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-18 05:29:34
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-07 05:26:08
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-02 20:24:58
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-02 20:13:58
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-02 20:10:40
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-02 20:05:31
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-15 05:25:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-15 05:22:41
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-15 05:20:37
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-31 21:07:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-30 12:26:39
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-05-29 06:52:07
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-23 16:00:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-23 15:55:11
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-22 19:38:35
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-05-22 19:34:43
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-05-22 19:28:53
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-05-19 21:33:15
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-16 20:44:12
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-02 12:49:37
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-02 12:40:33
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-02 12:22:46

Luyện toán

24 -Trung bình 8.74 - Tổng điểm 2708

Đinh Thị Oánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-03-07 18:18:47
Đinh Thị Oánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-05-21 20:28:40
Đinh Thị Oánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-05-28 19:22:08
Đinh Thị Oánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-06-04 11:54:39
Đinh Thị Oánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2016-12-16 18:47:16
Đinh Thị Oánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-24 07:00:06
Đinh Thị Oánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-05-18 19:13:56
Đinh Thị Oánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-01-08 07:23:44
Đinh Thị Oánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-01-18 19:22:51
Đinh Thị Oánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-05 05:23:15