Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đinh Thị Oánh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đinh Thị Oánh

Đinh Thị Oánh
Add fb : MUni Kry

Luyện toán

24 -Trung bình 8.74 - Tổng điểm 2708

Đinh Thị Oánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-07-08 17:18:11
Đinh Thị Oánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-04 06:01:33
Đinh Thị Oánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-03-26 18:41:32
Đinh Thị Oánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-03-20 05:12:05
Đinh Thị Oánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-03-13 21:13:55
Đinh Thị Oánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-04 17:29:29
Đinh Thị Oánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 19:18:08
Đinh Thị Oánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-02-10 05:15:54
Đinh Thị Oánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 14:25:04
Đinh Thị Oánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-01-24 12:05:22

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-06 05:10:21
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-19 19:47:38
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-18 05:29:34
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-07 05:26:08
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-02 20:24:58
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-02 20:13:58
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-02 20:10:40
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-02 20:05:31
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-15 05:25:26
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-15 05:22:41
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-15 05:20:37
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-31 21:07:45
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-30 12:26:39
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-05-29 06:52:07
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-23 16:00:13
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-23 15:55:11
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-22 19:38:35
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-05-22 19:34:43
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-05-22 19:28:53
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-05-19 21:33:15
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-16 20:44:12
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-02 12:49:37
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-02 12:40:33
Đinh Thị Oánh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-02 12:22:46