Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Đình Đại. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Đình Đại

Hoàng Đình Đại
hello...............

Luyện toán

61 -Trung bình 8.09 - Tổng điểm 7198

Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 20:09:04
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 19:58:04
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 20:08:33
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 20:13:06
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 20:19:57
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 19:30:04
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 19:19:26
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 20:07:31
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:20:19
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:12:06

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 2.00 - Tổng điểm 20

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Hoàng Đình Đại làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-19 15:48:14
Hoàng Đình Đại làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-19 15:40:46
Hoàng Đình Đại làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-19 15:33:28
Hoàng Đình Đại làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-09 22:26:11
Hoàng Đình Đại làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-09 22:03:29
Hoàng Đình Đại làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-09 21:53:08
Hoàng Đình Đại làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-09 15:20:47
Hoàng Đình Đại làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-09 15:15:34
Hoàng Đình Đại làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-09 15:10:45
Hoàng Đình Đại làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-09 15:06:30
Hoàng Đình Đại làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-25 10:03:40
Hoàng Đình Đại làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-18 21:15:22
Hoàng Đình Đại làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-29 08:38:13
Hoàng Đình Đại làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-28 19:41:29
Hoàng Đình Đại làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-28 19:31:44