Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Đình Đại. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Đình Đại

Hoàng Đình Đại
hello...............

Luyện toán

112 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 11200

Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 11:32:58
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2016-10-05 11:32:54
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh trung bình cộng với các số thành phần
Lần cuối làm bài: 2016-10-17 08:57:17
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2016-10-05 09:35:21
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-10-05 09:37:22
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2016-10-04 10:16:21
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-11-08 16:36:03
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giờ - phút - giây
Lần cuối làm bài: 2016-10-05 10:53:05
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mối liên hệ giữa trung bình cộng và tổng
Lần cuối làm bài: 2017-01-13 21:41:55
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-10-05 10:06:39
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-10-06 08:46:02
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về diện tích
Lần cuối làm bài: 2016-10-06 09:08:50
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-12-20 22:36:42
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2016-10-06 08:53:18
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-08-03 15:57:06
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2016-08-04 05:58:03
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-08-03 16:34:41
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-12-06 08:44:16
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-08-03 15:35:50
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-08-08 19:18:09
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-08-09 19:34:56
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2016-08-10 19:01:05
Lần cuối làm bài: 2016-08-31 07:53:03
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2016-08-10 07:53:54
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bội số, bội số chung
Lần cuối làm bài: 2016-08-10 19:21:58
Lần cuối làm bài: 2016-08-11 20:19:03
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-08-04 14:47:43
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn liên quan đến ước số, bội số
Lần cuối làm bài: 2016-11-29 08:25:36
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-08-09 15:42:54
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-08-25 19:55:38
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2016-12-06 08:57:01
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2016-08-04 14:03:35
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư
Lần cuối làm bài: 2016-08-07 15:33:50
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: tìm số
Lần cuối làm bài: 2016-08-07 15:19:13
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-08-09 09:30:43
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2016-08-09 19:29:36
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2016-10-04 09:49:27
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-11-29 08:31:59
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 14:33:09
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-08-03 15:50:21
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2016-08-08 19:40:09
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất các phép tính với lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-08-08 19:52:50
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính biểu thức có chứa lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-08-09 15:23:15
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 14:41:29
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 14:41:58
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 20:01:53
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 19:33:53
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 19:41:10
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-08-10 15:12:54
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-08-15 21:03:47
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 49 + 25
Lần cuối làm bài: 2020-08-15 21:26:17
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-08-18 09:05:56
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 28 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-08-16 10:36:52
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 38 + 25
Lần cuối làm bài: 2020-08-17 10:57:29
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-08-18 09:38:14
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:02:21
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 19:28:59
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về nhiều hơn
Lần cuối làm bài: 2020-08-18 09:19:52
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số (7 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-08-21 09:08:13
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 47 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-08-21 09:29:26
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 47 + 25
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 11:39:51
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 6 cộng với một số (6 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-09-04 15:22:56
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 26 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-09-04 15:50:03
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:22:13
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 20:22:48
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 20:29:43
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 20:35:35
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 20:09:04
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 19:19:26
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 20:45:08
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 20:07:31
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 20:19:57
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 19:58:04
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 19:49:39
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 11:06:39
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 10:32:21
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 14:26:49
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 14:38:16
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười ba. Mười bốn. Mười lăm
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 15:00:54
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Lần cuối làm bài: 2020-01-28 09:11:42
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2020-01-28 09:22:58
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 16:40:41
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 09:42:54
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 3
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 09:55:21
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 7
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 15:54:15
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 10:20:40
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 16:06:49
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 15:33:32
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 16:45:49
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 15:57:03
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 08:55:25
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 16:05:32
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 16:10:25
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 16:16:12
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 09:54:58
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 10:00:56
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 11 trừ đi một số (11 -5)
Lần cuối làm bài: 2020-09-03 16:05:12
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 100( cộng không nhớ )
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 09:58:28
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 100( trừ không nhớ )
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 10:01:17
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các ngày trong tuần lễ
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:40:38
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 09:36:51
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồng hồ. Thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 08:51:20
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 10:06:49
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 09:07:50
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10 (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 09:54:13
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 100
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 10:27:44
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 31 - 5
Lần cuối làm bài: 2020-09-03 16:22:36
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 51 - 15
Lần cuối làm bài: 2020-09-03 16:45:34
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 32 - 8
Lần cuối làm bài: 2020-09-04 19:59:10
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 52 - 28
Lần cuối làm bài: 2020-09-26 10:14:04
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 13 trừ đi một số (13 - 5)
Lần cuối làm bài: 2020-09-26 15:33:04
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 33 - 5
Lần cuối làm bài: 2020-09-27 07:57:44

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 16:33:40
Hoàng Đình Đại đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 77: ăc, âc (mắc, gấc)
Lần cuối làm bài: 2020-01-30 09:31:32

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Hoàng Đình Đại làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-19 15:48:14
Hoàng Đình Đại làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-19 15:40:46
Hoàng Đình Đại làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-19 15:33:28
Hoàng Đình Đại làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-09 22:26:11
Hoàng Đình Đại làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-09 22:03:29
Hoàng Đình Đại làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-09 21:53:08
Hoàng Đình Đại làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-09 15:20:47
Hoàng Đình Đại làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-09 15:15:34
Hoàng Đình Đại làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-09 15:10:45
Hoàng Đình Đại làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-09 15:06:30
Hoàng Đình Đại làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-25 10:03:40
Hoàng Đình Đại làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-18 21:15:22
Hoàng Đình Đại làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-29 08:38:13
Hoàng Đình Đại làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-28 19:41:29
Hoàng Đình Đại làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-28 19:31:44