Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đặng Thị Diệu Thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đặng Thị Diệu Thảo

Đặng Thị Diệu Thảo
Hard to say goodbye

Luyện toán

11 -Trung bình 6.37 - Tổng điểm 2993

Đặng Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 20:01:36
Đặng Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 20:29:39
Đặng Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 20:39:12
Đặng Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 20:11:31
Đặng Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 20:40:21
Đặng Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 21:07:21
Đặng Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 13:57:51
Đặng Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 20:00:05
Đặng Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 11:44:48
Đặng Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 11:31:32

Luyện văn - Tiếng Việt

25 -Trung bình 9.46 - Tổng điểm 2650

Đặng Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 20:17:31
Đặng Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay!
Lần cuối làm bài: 2018-07-07 07:39:42
Đặng Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 19:58:51
Đặng Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chợ Tết
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 15:24:51
Đặng Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 20:52:51
Đặng Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 20:23:56
Đặng Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bè xuôi sông La
Lần cuối làm bài: 2018-07-10 09:21:30
Đặng Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 19:59:18
Đặng Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cao Bằng
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 19:58:38
Đặng Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 13:47:41

Luyện Tiếng Anh

21 -Trung bình 9.21 - Tổng điểm 2486

Đặng Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 14:49:15
Đặng Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 09:43:27
Đặng Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 10:05:09
Đặng Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 14:45:39
Đặng Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-09-04 20:47:08
Đặng Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 10:31:00
Đặng Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2018-08-27 15:22:28
Đặng Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2018-08-19 20:39:42
Đặng Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2018-09-01 07:58:15
Đặng Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2018-08-25 21:47:26

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-24 20:02:11
Đặng Thị Diệu Thảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10.5 điểm
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2019-12-24 19:56:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-02 20:03:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-25 20:32:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-07 20:31:46
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-11 15:20:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-31 19:49:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-15 19:58:58
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-04 15:54:41
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-04 20:52:14
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-09-01 08:09:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-29 21:00:23
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-29 20:57:21
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-23 14:51:46
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-22 21:09:11
Điểm cao nhất: 7.8, Nộp bài lúc 2018-07-21 08:44:32
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-10 09:31:34
Đặng Thị Diệu Thảo làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-07-10 09:27:40
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-09 14:38:00
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-07 16:07:13
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-07 07:55:56
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-26 20:59:14
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-26 20:53:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-26 20:46:13
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-26 20:40:46
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-26 20:32:29