Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trịnh Xuân Diện. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trịnh Xuân Diện

Trịnh Xuân Diện
OK con bê!

Luyện toán

3 -Trung bình 7.56 - Tổng điểm 983

Trịnh Xuân Diện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-09-28 17:36:51
Trịnh Xuân Diện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-09-29 11:28:44
Trịnh Xuân Diện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-09-27 08:40:08

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi