Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Muichirou <3. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Muichirou <3

Muichirou <3
I am the new owner of this nick

Luyện toán

5 -Trung bình 8.24 - Tổng điểm 659

Muichirou <3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 22:56:54
Muichirou <3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 14:58:02
Muichirou <3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 10:41:43
Muichirou <3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 19:32:58
Muichirou <3 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 09:13:20

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 4.80 - Tổng điểm 48

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Muichirou <3 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 16:01:59
Muichirou <3 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 16:00:02
Muichirou <3 làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-06-18 08:42:18
Muichirou <3 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-18 08:38:44
Muichirou <3 làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-18 08:35:00