Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Duy Đạt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Duy Đạt

Nguyễn Duy Đạt
có ai ib kb vs tui hok ? ^^

Luyện toán

10 -Trung bình 2.86 - Tổng điểm 1545

Nguyễn Duy Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-11-25 20:00:10
Nguyễn Duy Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2016-11-12 14:55:44
Nguyễn Duy Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2016-11-07 16:29:41
Nguyễn Duy Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-11-03 20:22:25
Nguyễn Duy Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-10-29 16:50:37
Nguyễn Duy Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-10-23 07:56:59
Nguyễn Duy Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-10-19 11:56:14
Nguyễn Duy Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-10-17 19:23:10
Nguyễn Duy Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-10-13 19:23:59
Nguyễn Duy Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 19:20:11

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-15 21:39:23
Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-21 16:00:22
Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-12 20:29:34
Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-10 21:22:40
Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-07 15:49:34
Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-07 15:46:07
Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-07 15:42:15
Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-07 15:38:00
Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-07 15:34:05
Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-07 15:29:49
Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 22:25:12
Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-02 20:57:37