Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Pé Cam ( Cool girls team ). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Pé Cam ( Cool girls team )

Pé Cam ( Cool girls team )
Mãi mãi 💖

Luyện toán

35 -Trung bình 8.12 - Tổng điểm 4140

Pé Cam ( Cool girls team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 19:14:04
Pé Cam ( Cool girls team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 15:49:16
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 19:09:49
Pé Cam ( Cool girls team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về số hữu tỉ, số thực
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 18:59:30
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 19:46:44
Pé Cam ( Cool girls team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 20:59:52
Pé Cam ( Cool girls team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 19:47:58
Pé Cam ( Cool girls team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 18:39:57
Pé Cam ( Cool girls team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 18:43:58
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 19:19:48

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 2.92 - Tổng điểm 438

Pé Cam ( Cool girls team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 19:13:04

Luyện Tiếng Anh

42 -Trung bình 8.07 - Tổng điểm 4924

Pé Cam ( Cool girls team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 20:31:19
Pé Cam ( Cool girls team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 19:54:16
Pé Cam ( Cool girls team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:14:48
Pé Cam ( Cool girls team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 19:52:54
Pé Cam ( Cool girls team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 16:06:47
Pé Cam ( Cool girls team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 16:02:37
Pé Cam ( Cool girls team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 20:11:00
Pé Cam ( Cool girls team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 19:38:53
Pé Cam ( Cool girls team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 19:50:18
Pé Cam ( Cool girls team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 19:48:08

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-04 20:39:15
Pé Cam ( Cool girls team ) làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-23 20:38:55
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-22 19:25:08
Pé Cam ( Cool girls team ) làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-19 20:00:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-19 19:43:34
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-13 19:58:43
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-09 21:01:20
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-09 20:30:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-06 16:38:50
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-06 16:31:14
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-06 16:07:56