Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Trọng Đạt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Trọng Đạt

Trần Trọng Đạt
I\'m so stupid

Luyện toán

5 -Trung bình 5.03 - Tổng điểm 754

Trần Trọng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 18:25:43
Trần Trọng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 23:04:02
Trần Trọng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 22:45:18
Trần Trọng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 22:23:33
Trần Trọng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 21:56:47

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 6.97 - Tổng điểm 209

Trần Trọng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 22:22:15
Trần Trọng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 22:10:29

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 7.71 - Tổng điểm 771

Trần Trọng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 10:13:50
Trần Trọng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 23:31:55
Trần Trọng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 23:36:48
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 22:28:31
Trần Trọng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 22:36:27
Trần Trọng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 22:24:16
Trần Trọng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 22:38:54

Điểm thi

Trần Trọng Đạt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-11 22:19:14
Trần Trọng Đạt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-11 22:10:48
Trần Trọng Đạt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-21 21:40:36
Trần Trọng Đạt làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-31 10:27:06