Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với peter canner. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

peter canner

peter canner
tôi yêu sư tử 2k8

Luyện toán

111 -Trung bình 9.57 - Tổng điểm 11583

peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 21:55:42
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:22:32
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:55:20
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 22:19:25
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 09:51:43
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 09:49:06
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 22:12:09
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 22:10:07
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 22:07:49
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 22:06:03

Luyện văn - Tiếng Việt

126 -Trung bình 9.78 - Tổng điểm 12709

peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 21:36:23
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 21:46:01
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 20:54:06
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 22:15:51
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 10:11:45
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 22:00:34
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 19:11:45
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 21:39:55
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 21:52:12
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 22:05:38

Luyện Tiếng Anh

171 -Trung bình 9.40 - Tổng điểm 17391

peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 11:56:31
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 19:16:40
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 20:21:59
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 19:14:00
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 19:12:10
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 20:35:34
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 22:14:54
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 20:40:15
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One Word - Family members (Các thành viên trong gia đình)
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 20:24:15
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 20:37:46

Điểm thi

peter canner làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-01 22:16:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-11 20:43:44
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-11 20:41:26
peter canner làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-09 20:38:44
peter canner làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-18 21:24:07
peter canner làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-18 21:11:20
peter canner làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-05 09:26:17
peter canner làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-05 09:19:58
peter canner làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-04 21:27:51
peter canner làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-02 22:14:40
peter canner làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-02 21:56:56
peter canner làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-29 20:13:33
peter canner làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-18 21:15:25
peter canner làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-17 22:12:14
peter canner làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-17 22:07:19