Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với con bò cười. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

con bò cười

con bò cười
chào các bạn

Luyện toán

3 -Trung bình 5.42 - Tổng điểm 650

con bò cười đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2020-01-23 10:03:35
con bò cười đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 09:45:25
con bò cười đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 12:43:47

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 7.02 - Tổng điểm 421

con bò cười đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 19:43:25
con bò cười đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 07:55:59
con bò cười đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 16:12:56

Luyện Tiếng Anh

18 -Trung bình 8.23 - Tổng điểm 2141

con bò cười đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 09:50:37
con bò cười đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 10:19:34
con bò cười đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 18:19:03
con bò cười đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 21:25:10
con bò cười đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 13:25:58
con bò cười đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 13:56:20
con bò cười đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 13:29:35
con bò cười đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 18:16:06
con bò cười đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 10:26:47
con bò cười đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 10:26:24

Điểm thi

con bò cười làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-02 15:24:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-29 20:39:51
con bò cười làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-25 21:44:35
con bò cười làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-20 13:13:35
con bò cười làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-20 08:59:31
con bò cười làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-19 14:47:23
con bò cười làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-19 12:51:04
con bò cười làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-18 21:34:11
con bò cười làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-17 21:39:43