Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với VRCT_Ran love shinichi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

VRCT_Ran love shinichi

VRCT_Ran love shinichi
I love you .

Điểm thi

VRCT_Ran love shinichi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-24 20:35:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-27 19:49:01
VRCT_Ran love shinichi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-26 12:44:09
VRCT_Ran love shinichi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-26 12:42:17
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-26 12:39:22
VRCT_Ran love shinichi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-17 09:50:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-18 19:02:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-17 15:48:59
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-16 20:28:16
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-16 20:19:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-16 20:14:56

Luyện toán

29 -Trung bình 9.10 - Tổng điểm 3184

VRCT_Ran love shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-09-15 13:43:20
VRCT_Ran love shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-07-13 10:02:39
VRCT_Ran love shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-05-30 07:43:03
VRCT_Ran love shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-09-16 21:46:59
VRCT_Ran love shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-06-16 18:20:46
VRCT_Ran love shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-06-16 18:18:24
VRCT_Ran love shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-05-30 07:34:46
VRCT_Ran love shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-30 10:30:53
VRCT_Ran love shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-06-16 18:17:47
VRCT_Ran love shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-06-16 18:18:41