Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với An eat shit. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

An eat shit

An eat shit
Tạm biệt 12 người bạn đã học với tôi năm cấp 1

Luyện toán

3 -Trung bình 6.06 - Tổng điểm 606

An eat shit đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 22:21:26
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:56:26
An eat shit đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 16:40:35

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 2.54 - Tổng điểm 229

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 4.89 - Tổng điểm 1319

An eat shit đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 07:47:14
An eat shit đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 20:17:47

Điểm thi

An eat shit làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-15 22:02:01
An eat shit làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-24 09:31:06
An eat shit làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-24 09:24:34
An eat shit làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-27 10:05:29
An eat shit làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-21 21:46:47