Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Đăng Học. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Đăng Học

Nguyễn Đăng Học
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

148 -Trung bình 8.51 - Tổng điểm 16766

Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 18:55:05
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số chia
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 19:19:10
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 20:45:43
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 19:04:21
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gam
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 19:45:36
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 19:55:52
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 19:49:13
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 19:43:16
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 20:37:29
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 20:02:06

Luyện văn - Tiếng Việt

18 -Trung bình 7.48 - Tổng điểm 2019

Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn dịch, thuốc lá
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 15:26:41
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói giảm nói tránh
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 21:12:11
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói quá
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 14:01:35
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai cây phong
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:00:06
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 14:12:51
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếc lá cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 14:11:27
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đánh nhau với cối xay gió
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:46:54
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô bé bán diêm
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 22:21:17
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 17:38:08
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ tượng hình, từ tượng thanh
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 22:07:57

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 3.50 - Tổng điểm 140

Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 19:54:54

Điểm thi

Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.8 điểm
Điểm cao nhất: 7.8, Nộp bài lúc 2020-01-14 19:18:24
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-30 19:10:48
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-09 19:52:49
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-18 18:17:41
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-17 19:17:20
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-11 20:21:03
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.3 điểm
Điểm cao nhất: 8.3, Nộp bài lúc 2019-07-31 20:52:02
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-11 19:10:19
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-10 20:17:29
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-07 19:45:56
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-07 19:40:14
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-09 20:45:53
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-08 21:42:04
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-24 21:37:34
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-04 19:00:26
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-02 21:56:03
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-02 20:38:12
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-30 19:50:14
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-29 19:00:05
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-27 20:05:16
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-07 20:26:38
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-07 20:16:47
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-27 21:14:49
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-25 19:22:42
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-02 19:22:19
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-25 19:55:06
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-01 20:31:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-25 18:55:30