Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Tài Bảo Châu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Tài Bảo Châu

Lê Tài Bảo Châu

Luyện toán

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 23:35:56
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 22:21:55
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 22:49:52
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 21:12:48
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 20:52:10
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 23:01:22
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 22:01:02
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý Py-ta-go
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 20:42:08
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 12:12:42
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 17:21:06
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:07:07
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở đầu về phương trình
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 09:38:53
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 21:07:13

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 12:02:16

Luyện Tiếng Anh

19 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1900

Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 22:29:09
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 22:29:26
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 22:30:28
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 22:34:19
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 22:38:47
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 17:21:43
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /t/, /d/ & /id/
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 21:24:56
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 21:11:35
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 21:17:25
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 22:37:24
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 21:37:24
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 21:17:10
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 21:08:35
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 22:22:15
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 22:24:15
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 22:24:45
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 22:26:58
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 23:40:56
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 17:23:24

Điểm thi