Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Hải Đăng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Hải Đăng

Trần Hải Đăng
In January, I will join the Week Round of the English Challenge. Please cheer for me. Thanks.

Luyện toán

8 -Trung bình 5.26 - Tổng điểm 1577

Trần Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-03-24 21:00:35
Trần Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 09:25:20
Trần Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-01-15 21:43:45
Trần Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-05-16 10:39:47
Trần Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 21:17:39
Trần Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2018-01-13 11:02:42
Trần Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 15:38:08
Trần Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-13 20:34:34

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 8.97 - Tổng điểm 269

Trần Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 19:40:34

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-09 20:01:43
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-08 22:18:13
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-08 22:10:12
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-08 22:01:28
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-08 21:56:05
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-08 21:45:10
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-08 21:38:43
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-27 10:53:40
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-27 10:50:33
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-23 06:21:30
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-01-17 22:08:20
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-06 16:02:11
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-08 09:19:05
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-08 09:15:04
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-26 16:27:16
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-05 11:38:17
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-12 20:15:17
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-12 16:32:56
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-12 16:29:58
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-12 16:23:48