Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đinh Sáng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đinh Sáng

Đinh Sáng
Fuck you ! Holy shit !

Luyện toán

146 -Trung bình 9.41 - Tổng điểm 14864

Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 21:01:43
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 20:31:10
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thu gọn, tìm bậc và tính giá trị của đa thức
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 19:46:27
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 13:59:41
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị hàm số tại một điểm
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 19:59:01
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm X
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 20:23:11
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm phân số X trong phép cộng hoặc trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 14:13:49
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng, hiệu các đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 20:48:53
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 13:54:18
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân và chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 19:52:39

Luyện văn - Tiếng Việt

308 -Trung bình 9.94 - Tổng điểm 30824

Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 15:00:31
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 14:30:59
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2018-07-31 10:25:18
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập tổng hợp
Lần cuối làm bài: 2018-07-27 13:44:58
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Lần cuối làm bài: 2018-07-27 13:44:48
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng kết phần Văn và Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2018-07-27 13:44:17
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2018-07-27 13:43:18
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về dấu câu
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 09:19:46
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Động Phong Nha
Lần cuối làm bài: 2018-06-19 10:51:25
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết đơn
Lần cuối làm bài: 2018-07-28 13:55:54

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 5.00 - Tổng điểm 100

Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 15:40:10

Điểm thi