Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đinh Sáng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đinh Sáng

Đinh Sáng
Fuck you ! Holy shit !

Điểm thi

Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-22 17:38:10
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-07-21 08:25:19
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-20 21:42:46
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-20 20:32:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-19 09:42:13
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-19 08:58:18
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-19 08:41:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-18 17:03:40
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-18 15:52:55
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-18 15:31:51
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-18 15:02:37
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-18 14:21:27
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-18 08:55:17
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-18 08:46:34
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-17 15:39:33
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-17 13:41:24
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-17 09:13:11
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-17 08:38:53
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-17 08:21:18
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-16 21:39:41
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-16 21:37:18
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-16 21:28:51
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-16 21:10:26
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-16 21:06:17
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-16 20:59:24
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-16 20:56:38
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-16 20:54:00
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-16 20:34:47
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-16 15:49:39
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-16 14:42:26

Luyện toán

504 -Trung bình 9.47 - Tổng điểm 50575

Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-07-26 22:23:48
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2016-07-26 22:28:26
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-10-08 13:15:06
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2016-07-26 22:40:21
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-07-26 22:44:55
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc và viết các số có 9 chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-07-27 12:11:15
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-07-27 11:06:25
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2016-07-27 11:17:51
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-07-27 11:23:57
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-07-27 12:19:20