Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đinh Sáng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đinh Sáng

Đinh Sáng
Fuck you ! Holy shit !

Điểm thi

Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-30 14:44:17
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-27 13:35:37
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-10 14:21:00
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-09 08:51:01
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-08 14:00:29
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-08-08 09:41:34
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-07 19:59:59
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-07 15:02:55
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-07 08:46:51
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-07 08:33:49
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-07 08:09:11
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-06 17:28:23
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-06 17:12:36
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-06 17:10:24
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-06 15:46:01
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-06 15:39:59
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-06 14:32:55
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-06 13:47:48
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-02 14:19:07
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-02 08:27:02
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-01 16:35:28
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-01 09:28:15
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-26 15:05:48
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-22 17:38:10
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-07-21 08:25:19
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-20 21:42:46
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-20 20:32:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-19 09:42:13
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-19 08:58:18
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-19 08:41:34

Luyện toán

516 -Trung bình 9.57 - Tổng điểm 51844

Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-07-26 22:23:48
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2016-07-26 22:28:26
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-10-08 13:15:06
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2016-07-26 22:40:21
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-07-26 22:44:55
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc và viết các số có 9 chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-07-27 12:11:15
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-07-27 11:06:25
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2016-07-27 11:17:51
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-07-27 11:23:57
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-07-27 12:19:20