Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Minh Hoàng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Minh Hoàng

Trần Minh Hoàng
http://lovelove.xtreemhost.com/nguhaykhong.html?i=1

Luyện toán

15 -Trung bình 4.54 - Tổng điểm 2090

Trần Minh Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết biểu thức đại số theo phát biểu
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 18:50:45
Trần Minh Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 16:48:38
Trần Minh Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 16:48:56
Trần Minh Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 19:25:34
Trần Minh Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 19:34:45
Trần Minh Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Pi-ta-go
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 18:13:39
Trần Minh Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 17:53:38
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 17:53:44
Trần Minh Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-09-28 18:41:40
Trần Minh Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2018-09-28 18:30:59

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 5.50 - Tổng điểm 165

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 5.00 - Tổng điểm 100

Trần Minh Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 19:07:45

Điểm thi

Trần Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-11-09 19:24:06
Trần Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-05 18:59:11
Trần Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-06-03 10:43:06
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-11 16:49:23
Trần Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-28 11:41:22
Trần Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-02 21:21:48
Trần Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-06 16:38:01
Trần Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-06 16:28:33
Trần Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-23 16:40:50
Trần Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-05 09:46:15
Trần Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-05 09:35:24
Trần Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-05 09:22:01
Trần Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-06-23 09:17:13
Trần Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-13 19:13:48
Trần Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-13 17:08:13