Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ

★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

51 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5100

★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 15:48:37
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:13:10
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:07:59
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 08:06:13
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 08:04:13
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:12:14
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:18:20
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 08:06:51
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:08:59
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 6
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:07:43
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 15:49:29
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 15:50:30
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:04:40
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 15:51:13
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 07:55:20
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 07:56:27
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 07:58:30
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 14:56:08
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 15:41:17
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 17:07:10
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 15:04:02
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:06:03
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 15:03:12
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 15:46:47
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 15:49:09
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 08:02:23
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 7+8+9)
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 08:02:35
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 10+11+12)
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 08:02:50
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (Unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 15:49:54
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 08:21:34
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 08:21:02
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 08:22:10
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 09:37:03
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:21:32
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 07:49:03
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 09:50:39
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:27:11
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 09:53:09
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:23:06
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 14:55:26
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 14:51:07
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 19:46:13
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 14:56:55
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 14:59:19
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 15:02:49
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test A10. Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 09:34:27
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 10:18:52
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 19:29:45
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 15:55:13
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 09:19:49
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 09:19:07

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-02-11 19:35:11
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-11 19:30:14
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-11 19:28:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-11 19:25:52
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-11 19:24:11
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-09 21:56:02
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-09 21:51:00
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-09 21:48:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-08 22:23:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-08 22:19:38
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-16 10:17:20
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-15 09:08:04
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-15 08:58:54
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-15 08:26:41
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-11 20:30:44
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-11 20:24:57
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-07-11 20:05:53