Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Cao Cường. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Cao Cường

Nguyễn Cao Cường
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Nguyễn Cao Cường làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-21 20:38:30
Nguyễn Cao Cường làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-21 20:28:40
Nguyễn Cao Cường làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-23 11:00:24
Nguyễn Cao Cường làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-22 20:10:26
Nguyễn Cao Cường làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-22 20:09:01
Nguyễn Cao Cường làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-22 20:08:02
Nguyễn Cao Cường làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-21 15:16:14
Nguyễn Cao Cường làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-21 15:00:17
Nguyễn Cao Cường làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-21 14:57:58
Nguyễn Cao Cường làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-21 14:54:47

Luyện toán

27 -Trung bình 9.57 - Tổng điểm 2966

Nguyễn Cao Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-06-05 16:52:31
Nguyễn Cao Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-07-23 10:52:22
Nguyễn Cao Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2016-07-31 10:22:59
Nguyễn Cao Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-07-31 10:24:54
Nguyễn Cao Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-07-31 10:33:28
Nguyễn Cao Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-07-31 10:36:42
Nguyễn Cao Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2016-07-31 10:39:30
Nguyễn Cao Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2016-07-31 10:44:03
Nguyễn Cao Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2016-07-31 10:55:12
Nguyễn Cao Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-07-31 10:58:41