Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngô Thị Phương Thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngô Thị Phương Thảo

Ngô Thị Phương Thảo
I am a Pisces. And forever I still just Pisces. I often laugh, but deep in my heart, that a heart is crying. I always say to myself, to try, so that people aren't laughing. Each time sad, I always cry inside. To give the day a bleeding heart. Is there anyone understand me ? Sure, the answer is always no, right ?

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-11 20:01:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-27 16:22:32
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-27 16:21:01
Ngô Thị Phương Thảo làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-27 16:11:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-23 11:13:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-23 11:12:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-18 21:11:55
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-18 18:49:04
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-01-13 19:51:55
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-07 16:33:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-07 16:31:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-07 16:30:30
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-07 16:25:06
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-07 16:17:14
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-07 13:50:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-07 13:48:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-06 21:18:23
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-06 21:15:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-06 20:12:41
Ngô Thị Phương Thảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-06 20:10:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-06 20:09:26
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-06 20:07:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-06 20:04:22

Luyện toán

18 -Trung bình 8.70 - Tổng điểm 2349

Ngô Thị Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-02-22 21:31:37
Ngô Thị Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 11:59:59
Ngô Thị Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-02-22 21:53:59
Ngô Thị Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 11:51:54
Ngô Thị Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 12:07:05
Ngô Thị Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 12:02:43
Ngô Thị Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-29 20:21:14
Ngô Thị Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 12:14:22
Ngô Thị Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 17:35:14
Ngô Thị Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 17:39:15