Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Công Tỉnh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Công Tỉnh CTV

Nguyễn Công Tỉnh

Luyện toán

9 -Trung bình 8.79 - Tổng điểm 1055

Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 19:21:28
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 12:04:23
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 18:50:09
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 17:49:59
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 20:30:02
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 20:37:07
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 20:25:17
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 17:43:47
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-24 15:42:36

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 9.70 - Tổng điểm 291

Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 20:47:39
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm.
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 18:31:27

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 8.57 - Tổng điểm 600

Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 21:48:22
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 21:43:23
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 12:58:43
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 11:59:33
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 18:10:42
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 18:03:39

Điểm thi

Nguyễn Công Tỉnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-02 18:43:56