Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Công Tỉnh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Công Tỉnh CTV

Nguyễn Công Tỉnh

Luyện toán

39 -Trung bình 8.85 - Tổng điểm 4336

Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 10:03:52
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 06:30:31
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 11:21:30
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 07:39:43
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 07:26:44
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 07:09:26
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 06:56:44
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 09:43:56
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:04:59
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 19:52:11

Luyện văn - Tiếng Việt

17 -Trung bình 9.28 - Tổng điểm 1764

Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phần Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 20:10:03
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 19:42:01
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về thơ
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 19:48:53
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghĩa tường minh và hàm ý
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 19:31:22
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sang thu
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 06:59:59
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viếng lăng Bác
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 20:02:41
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mùa xuân nho nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 18:13:47
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết câu và liên kết đoạn văn
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 19:59:27
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cách thành phần biệt lập (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 19:24:37
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các thành phần biệt lập
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 19:17:40

Luyện Tiếng Anh

16 -Trung bình 6.85 - Tổng điểm 1917

Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - At the park!
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 19:58:02
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 20:03:50
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting started: A visit to a traditional craft village
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 18:05:22
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 21:48:22
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 21:43:23
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 12:58:43
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 11:59:33
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 20:29:47
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 19:34:08
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 20:11:09

Điểm thi

Nguyễn Công Tỉnh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-17 13:24:08
Nguyễn Công Tỉnh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-28 16:34:36
Nguyễn Công Tỉnh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-07 12:14:49
Nguyễn Công Tỉnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-02 18:43:56