Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Công Thành. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Công Thành

Nguyễn Công Thành
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

136 -Trung bình 9.83 - Tổng điểm 13957

Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một tích cho một số
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 17:12:22
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số cho một tích
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 17:01:36
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một tổng cho một số
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 16:57:12
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số với một hiệu
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 16:54:09
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 17:13:21
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số với một tổng
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 17:07:19
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 21:23:17
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 21:18:19
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 21:13:33
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 16:44:38

Luyện văn - Tiếng Việt

38 -Trung bình 9.40 - Tổng điểm 4419

Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 15:32:37
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 15:22:09
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người đi săn và con vượn
Lần cuối làm bài: 2018-04-30 20:23:34
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
Lần cuối làm bài: 2018-04-10 21:30:04
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà bác học và bà cụ
Lần cuối làm bài: 2018-04-24 14:05:27
Lần cuối làm bài: 2018-01-18 17:45:26
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay cô giáo
Lần cuối làm bài: 2018-01-16 21:23:00
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Quan sát và miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 21:42:51
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cánh diều tuổi thơ
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 19:37:02
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 20:21:35

Luyện Tiếng Anh

15 -Trung bình 9.39 - Tổng điểm 1691

Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 20:14:41
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which one is bigger?
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 21:01:29
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 21:52:32
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 17:39:52
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 21:56:10
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 21:49:43
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 21:04:32
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 20:45:31
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 20:20:00
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-08-22 20:08:41

Điểm thi

Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-23 22:15:08
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-30 19:21:29
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-28 21:08:06
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-23 10:55:46
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-24 21:51:41
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-10 17:30:54
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-07-24 14:56:45
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-16 14:25:47
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-14 20:37:41
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-13 10:31:29
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-01 10:52:02
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-23 20:06:05
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-23 20:02:08
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-28 10:57:53
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-29 17:38:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-28 19:49:59
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-26 20:06:51
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-19 21:50:28
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-29 16:13:54
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-29 16:11:54
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-05 10:49:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-11 19:09:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-06 17:48:05
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-25 19:45:15
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-25 21:53:08
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-18 19:58:15
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-27 10:36:01
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-27 10:28:52
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-22 10:24:13
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-29 19:35:00