Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngoc Han ♪ . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngoc Han ♪ CTV

Ngoc Han ♪
dtrnggg

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Ngoc Han ♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 22:11:01
Ngoc Han ♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 16:55:15
Ngoc Han ♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 17:42:12
Ngoc Han ♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 11:35:46
Ngoc Han ♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: ô ơ (cô, cờ)
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 22:13:44

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Ngoc Han ♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 11:41:04
Ngoc Han ♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 22:15:06
Ngoc Han ♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 22:17:31
Ngoc Han ♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 22:18:16
Ngoc Han ♪ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 22:19:12

Điểm thi

Ngoc Han ♪ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-24 17:34:12
Ngoc Han ♪ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-24 17:27:12
Ngoc Han ♪ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-24 17:21:18
Ngoc Han ♪ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-24 17:13:11
Ngoc Han ♪ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-21 17:40:07
Ngoc Han ♪ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-21 17:35:54
Ngoc Han ♪ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-21 17:34:00
Ngoc Han ♪ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-11 11:25:32
Ngoc Han ♪ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-11 11:20:32
Ngoc Han ♪ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-08 10:15:40
Ngoc Han ♪ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-08 10:12:45
Ngoc Han ♪ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-08 10:08:40
Ngoc Han ♪ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-08 10:04:08