Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Shine_Forever. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Shine_Forever

Shine_Forever
:3333

Luyện toán

1 -Trung bình 5.40 - Tổng điểm 216

Shine_Forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 22:01:11

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 8.25 - Tổng điểm 330

Shine_Forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 22:11:08
Shine_Forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 22:08:23
Shine_Forever đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 22:07:58

Điểm thi

Shine_Forever làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-15 09:00:50
Shine_Forever làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-17 10:11:44