Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với [Aικᴀɴツ]ღ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

[Aικᴀɴツ]ღ

[Aικᴀɴツ]ღ
Hê lô,tớ không làm yt đâu nên đừng tìm phí công :)
  • Tên: [Aικᴀɴツ]ღ
  • Điểm hỏi đáp: 28SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 21:26:58
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 21:21:47
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 07:36:15
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 100( cộng không nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 20:41:23
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 18:33:52

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 07:29:10
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 09:36:24

Luyện Tiếng Anh

46 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4600

[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:39:25
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:50:50
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:32:53
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:40:06
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:41:54
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 14:01:26
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:42:35
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:40:17
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 14:01:41
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:43:30
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 17:15:47
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:18:23
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:45:57
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:46:50
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:48:16
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 14:00:05
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 14:01:05
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 14:01:13
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:16:31
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 14:18:17
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 18:48:56
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 15:25:49
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 18:35:52
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 18:46:02
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 18:50:49
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 07:57:01
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 08:01:49
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 08:04:02
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 08:06:10
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 10:15:33
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 07:45:43
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 10:19:29
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 14:20:13
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:30:43
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:32:32
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:34:13
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:36:33
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:38:46
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1 KHCN
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 17:23:25
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 15:15:25
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:51:25
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:24:33
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:27:14
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:29:22
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:29:40
[Aικᴀɴツ]ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:19:15

Điểm thi

[Aικᴀɴツ]ღ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-25 12:27:51
[Aικᴀɴツ]ღ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-25 12:17:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-25 10:23:03
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-25 10:01:02
[Aικᴀɴツ]ღ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-24 13:58:25
[Aικᴀɴツ]ღ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-23 15:50:29
[Aικᴀɴツ]ღ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-23 11:55:59