Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Thi Kim Oanh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Thi Kim Oanh

Nguyen Thi Kim Oanh
Đổi cho mới nka!!!

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-06-20 20:32:10
Nguyen Thi Kim Oanh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-06-19 14:17:26
Nguyen Thi Kim Oanh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-06-16 08:09:30
Nguyen Thi Kim Oanh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-16 07:58:00
Nguyen Thi Kim Oanh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-12 15:53:25
Nguyen Thi Kim Oanh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-16 21:48:40
Nguyen Thi Kim Oanh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-14 20:50:46

Luyện toán

4 -Trung bình 6.16 - Tổng điểm 616

Nguyen Thi Kim Oanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-05-16 21:41:50
Nguyen Thi Kim Oanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-05-23 15:13:10
Nguyen Thi Kim Oanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-07-03 14:31:45
Nguyen Thi Kim Oanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 20:26:13