Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Đức Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Đức Anh

Lê Đức Anh
All for one 😈😈😈

Luyện toán

18 -Trung bình 8.45 - Tổng điểm 2536

Lê Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-02-07 19:53:55
Lê Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc so le, đồng vị, trong cùng phía, ngoài cùng phía
Lần cuối làm bài: 2018-01-22 08:19:03
Lê Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 14:44:17
Lê Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-12-29 08:30:43
Lê Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-02-05 08:34:46
Lê Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 14:41:23
Lê Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2018-01-13 08:25:33
Lê Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 19:26:10
Lê Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 16:00:54
Lê Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 19:18:47

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 6.99 - Tổng điểm 489

Lê Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 16:41:28
Lê Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-01-14 20:13:00
Lê Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 18:33:38
Lê Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 16:40:36

Luyện Tiếng Anh

18 -Trung bình 9.57 - Tổng điểm 2106

Lê Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 20:23:27
Lê Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 20:36:59
Lê Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 16:48:52
Lê Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 19:54:45
Lê Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 20:21:41
Lê Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 16:47:39
Lê Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 15:57:12
Lê Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 20:14:58
Lê Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 16:45:44
Lê Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 20:13:59

Điểm thi

Lê Đức Anh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-12-22 21:15:17
Lê Đức Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-27 19:42:59
Lê Đức Anh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-22 19:25:08
Lê Đức Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-25 18:45:21
Lê Đức Anh làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-04 21:37:34
Lê Đức Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-04 09:53:41
Lê Đức Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-29 08:26:33
Lê Đức Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-29 08:24:27
Lê Đức Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-29 08:23:01
Lê Đức Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-29 08:20:54
Lê Đức Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-29 08:18:07
Lê Đức Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-22 07:29:11
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-22 07:19:55
Lê Đức Anh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-13 21:31:31
Lê Đức Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-13 21:14:48
Lê Đức Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-13 21:07:31