Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Võ Thị Thúy An. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Võ Thị Thúy An

Võ Thị Thúy An
lại chết trôi rồi!!! cứu với!!!

Luyện toán

2 -Trung bình 4.91 - Tổng điểm 638

Võ Thị Thúy An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 09:10:40
Võ Thị Thúy An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-05-01 11:49:31

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Võ Thị Thúy An làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-12 08:32:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-01 14:25:02
Võ Thị Thúy An làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-01 14:20:26
Võ Thị Thúy An làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-18 05:31:44
Võ Thị Thúy An làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-11 12:42:47
Võ Thị Thúy An làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-11 12:38:15
Võ Thị Thúy An làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-10 22:37:01
Võ Thị Thúy An làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-20 21:02:15
Võ Thị Thúy An làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-20 20:55:19
Võ Thị Thúy An làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-20 20:50:12