Chibi

Giới thiệu về bản thân

Nhành cỏ thơm tỏa hương cho đời!
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Diện tích xung quanh của thùng tôn có dạng hình lâp phương là : 

1,2 x 1,2 x 4 = 5,76 (m2)

Diện tích phần tôn dùng để làm thùng là : 

5,76 + 1,2 x 1,2 = 7,2(m2)

Đ/S : 7,2 m2

Giải theo cách lớp 4.

1. Giả sử ban đầu mỗi tổ trồng số cây bằng nhau 15 cây.

Tổ 1 trồng thêm 5 cây, tổ 2 trồng thêm 3 cây.

Nên tổ 1 trồng nhiều hơn tổ 2 là 2 cây.

Tuy nhiên, theo đề thì tổ 1 trồng nhiều hơn tổ 2 là 8 cây. Theo giả sử ban đầu thì tổ 1 hơn tổ 2 là 2 cây nên còn thiếu 8 - 2 = 6 cây.

Nếu tổ 1 thêm 1 cây và tổ 2 giảm 1 cây thì tổ 1 sẽ hơn tổ 2 là 2 cây. Vậy số cây tổ 1 trồng sẽ hơn giả thuyết là: 6:2 = 3 cây

Nên

số cây ban đầu tổ 1 trồng là 15 + 3 = 18 cây.

số cây ban đầu tổ 2 trồng là 15 - 3 = 12 cây.

2. Sau khi trồng thêm thì:

tổ 1: 18 + 5 = 23 cây

tổ 2: 12 + 3 = 15 cây

Giải theo cách lớp 4.

1. Giả sử ban đầu mỗi tổ trồng số cây bằng nhau 15 cây.

Tổ 1 trồng thêm 5 cây, tổ 2 trồng thêm 3 cây.

Nên tổ 1 trồng nhiều hơn tổ 2 là 2 cây.

Tuy nhiên, theo đề thì tổ 1 trồng nhiều hơn tổ 2 là 8 cây. Theo giả sử ban đầu thì tổ 1 hơn tổ 2 là 2 cây nên còn thiếu 8 - 2 = 6 cây.

Nếu tổ 1 thêm 1 cây và tổ 2 giảm 1 cây thì tổ 1 sẽ hơn tổ 2 là 2 cây. Vậy số cây tổ 1 trồng sẽ hơn giả thuyết là: 6:2 = 3 cây

Nên

số cây ban đầu tổ 1 trồng là 15 + 3 = 18 cây.

số cây ban đầu tổ 2 trồng là 15 - 3 = 12 cây.

2. Sau khi trồng thêm thì:

tổ 1: 18 + 5 = 23 cây

tổ 2: 12 + 3 = 15 cây

Vẫn chưa đúng nhé bạn nguyen bao tram

Vẫn chưa đúng nhé bạn nguyen bao tram

như nhau cả thôi

16 . 10 . 600 

Chúc bạn học tốt  !