Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Huyền Nhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Huyền Nhi

Huyền Nhi
Life begins where fear ends.

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 21:17:13
Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 21:22:42

Luyện Tiếng Anh

18 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1800

Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's right up my street!
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 15:46:04
Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /br/ - /pr/
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 15:49:13
Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: gerund/ to-infinitive
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 20:59:07
Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 21:04:14
Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's harvest time!
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 19:26:59
Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /bl/ - /cl/
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 19:31:14
Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative forms of adjectives (review) / adverbs
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 08:18:01
Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 08:23:40
Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: At the Museum of Ethnology
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 19:05:59
Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /sk/ - /sp/ - /st/
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 19:08:08
Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Questions (review)/ Articles
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 15:38:41
Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 06:55:43
Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 07:04:05
Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 07:09:05
Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 07:12:21
Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A lesson on customs and traditions
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 10:26:27
Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /spr/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 10:28:23
Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't/ have to
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 21:10:14

Điểm thi

Huyền Nhi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-23 20:52:25