Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Huyền Nhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Huyền Nhi CTV

Huyền Nhi
NHN :)))

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 21:22:42
Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 21:17:13

Luyện Tiếng Anh

18 -Trung bình 8.26 - Tổng điểm 1900

Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't/ have to
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 21:10:14
Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /spr/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 10:28:23
Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A lesson on customs and traditions
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 10:26:27
Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 07:12:21
Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 07:09:05
Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 07:04:05
Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 06:55:43
Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Questions (review)/ Articles
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 15:38:41
Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /sk/ - /sp/ - /st/
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 19:08:08
Huyền Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: At the Museum of Ethnology
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 19:05:59

Điểm thi

Huyền Nhi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-23 20:52:25