Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với chào xinh tuoi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

chào xinh tuoi

chào xinh tuoi
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

51 -Trung bình 8.41 - Tổng điểm 7404

chào xinh tuoi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau – điền số
Lần cuối làm bài: 2015-05-22 19:33:11
chào xinh tuoi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2015-05-26 14:50:15
chào xinh tuoi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-05-27 07:57:21
chào xinh tuoi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-05-27 08:04:18
chào xinh tuoi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-05-27 08:08:42
chào xinh tuoi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2015-06-14 14:46:48
chào xinh tuoi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2015-05-27 08:19:34
chào xinh tuoi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2015-05-27 08:34:16
chào xinh tuoi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2015-05-27 09:47:27
chào xinh tuoi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-07-14 19:07:48