Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tiểu Ngôn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tiểu Ngôn

Tiểu Ngôn
người này đã chết.

Luyện toán

28 -Trung bình 8.38 - Tổng điểm 3015

Tiểu Ngôn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 15:02:39
Tiểu Ngôn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-08-13 16:46:24
Tiểu Ngôn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-08-22 15:14:24
Tiểu Ngôn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-07-17 10:38:36
Tiểu Ngôn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-07-09 07:33:55
Tiểu Ngôn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-06-23 21:32:51
Tiểu Ngôn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-06-23 20:07:20
Tiểu Ngôn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-06-23 20:02:23
Tiểu Ngôn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-06-23 19:51:12
Tiểu Ngôn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 16:51:55

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 7.20 - Tổng điểm 360

Tiểu Ngôn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lũy tre
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 11:39:15
Tiểu Ngôn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-08-22 15:08:06

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 7.50 - Tổng điểm 300

Tiểu Ngôn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 21:02:14
Tiểu Ngôn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 15:05:45
Tiểu Ngôn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 15:10:36

Điểm thi

Tiểu Ngôn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-05 00:07:41
Tiểu Ngôn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-05 00:05:03
Tiểu Ngôn làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-13 08:33:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-13 08:27:48
Tiểu Ngôn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-20 20:54:56
Tiểu Ngôn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-20 20:06:57
Tiểu Ngôn làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-20 20:00:21
Tiểu Ngôn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-20 17:58:53
Tiểu Ngôn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-20 17:43:43
Tiểu Ngôn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-20 17:41:10
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2017-10-29 13:58:32