Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Lan Cát Tiên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Lan Cát Tiên

Nguyễn Lan Cát Tiên
xin chào mình tên là Cát Tiên

Luyện toán

177 -Trung bình 7.41 - Tổng điểm 21945

Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 19:42:46
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 20:44:39
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 14:33:19
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 12:35:03
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 11:51:41
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 11:45:47
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 09:23:43
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-23 16:50:43
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 11:28:12
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 16:27:20

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 4.20 - Tổng điểm 672

Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 11:14:11
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 07:56:21

Luyện Tiếng Anh

28 -Trung bình 6.62 - Tổng điểm 3839

Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 14:39:39
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung SKILL 1: Read "Nomadic life on the Gobi Highlands"
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 17:54:18
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: It's harvest time.
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 16:03:16
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: What could happen to Earth?
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 15:43:58
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 14:58:08
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 21:06:07
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 12:29:34
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 19:54:15
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 18:57:22
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 12:16:51

Điểm thi

Nguyễn Lan Cát Tiên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-28 21:04:29
Nguyễn Lan Cát Tiên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-28 14:53:21
Nguyễn Lan Cát Tiên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-10-01 11:00:32
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-24 20:45:22
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-14 17:45:53
Nguyễn Lan Cát Tiên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-14 17:32:54
Nguyễn Lan Cát Tiên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-06-14 16:27:02
Nguyễn Lan Cát Tiên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2016-06-11 10:47:59
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-11 10:41:07
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-10 18:07:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-08 14:01:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-08 13:59:00
Nguyễn Lan Cát Tiên làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-08 13:55:03