Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Cao Sơn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Cao Sơn

Phạm Cao Sơn
Welcome to my home!

Luyện toán

121 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 12100

Phạm Cao Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số - Tìm số theo điều kiện của chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 11:55:06
Phạm Cao Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 09:45:11
Phạm Cao Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bao nhiêu gà, bao nhiêu chó?
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 09:37:35
Phạm Cao Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 09:30:27
Phạm Cao Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 09:51:29
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 22:34:51
Phạm Cao Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 22:30:12
Phạm Cao Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 21:53:00
Phạm Cao Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung bình của hình thang
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 21:40:44
Phạm Cao Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung bình của tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 21:32:43

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 7.00 - Tổng điểm 560

Phạm Cao Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 21:41:18
Phạm Cao Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 17:25:01
Phạm Cao Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 17:16:15
Phạm Cao Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 22:46:38
Phạm Cao Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 22:45:06

Điểm thi

Phạm Cao Sơn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-21 09:19:02
Phạm Cao Sơn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-21 09:16:49
Phạm Cao Sơn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-21 09:15:45
Phạm Cao Sơn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-21 09:14:30