Trà My

Giới thiệu về bản thân

Sinh viên ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội =))))) https://olm.vn/cuoc-thi/Bai-toan-267-547228
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

(2x-1)(y+6)=-20

2x-1 -20 -10 -5 -4 -2 -1 1 2 4 5 10 20
y+6 1 2 4 5 10 20 -20 -10 -5 -4 -2 -1
x -19/2 -9/2 -2 -3/2 -1/2 0 1 3/2 5/2 3 11/2 21/2
y     -2     14 -26     -10    

Vì x,y là các số nguyên nên có 4 cặp x,y thỏa mãn là ...

Ta xét từ 100 đến 199 trước

Các số có ít nhất 1 chữ số 5 là: 105,115,125,135,145,165,175,185,195,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159

-> 19 số

Từ 200->299, 300->399,400->499 cũng tương tự vậy

Thêm số 500 lẻ ra nữa

Vậy từ 100 đến 500 có: 19x4+1=77 số có ít nhất 1 chữ số 5

Đặt \(\left\{{}\begin{matrix}x+1=a\left(a\ne0\right)\\y-3=b\left(b\ne0\right)\end{matrix}\right.\)

Hệ pt trở thành \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{1}{a}-\dfrac{2}{b}=-\dfrac{1}{2}\\\dfrac{3}{a}+\dfrac{1}{b}=2\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{1}{a}-\dfrac{2}{b}=-\dfrac{1}{2}\\\dfrac{6}{a}+\dfrac{2}{b}=4\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{7}{a}=\dfrac{7}{2}\\\dfrac{1}{a}-\dfrac{2}{b}=-\dfrac{1}{2}\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=2\left(tm\right)\\\dfrac{1}{2}-\dfrac{2}{b}=-\dfrac{1}{2}\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=2\\b=2\left(tm\right)\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x+1=2\\y-3=2\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=1\\y=5\end{matrix}\right.\)

Vậy x=1;y=5

bạn ơi điểm E là điểm nào vậy? M A B I O F D C K