Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trà My. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trà My

Trà My
3/1

Luyện toán

76 -Trung bình 8.36 - Tổng điểm 8108

Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2017-02-23 08:50:25
Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-23 08:47:04
Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-02-18 22:47:13
Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 16:16:48
Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-01 23:45:58
Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-01 23:43:13
Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết được và không chia hết được
Lần cuối làm bài: 2016-11-01 23:40:53
Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2016-11-01 23:37:28
Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-08-09 23:33:19
Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2016-08-09 23:29:50

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 8.90 - Tổng điểm 89

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 5.30 - Tổng điểm 159

Điểm thi

Trà My làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-15 10:30:15