Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với # APTX _ 4869 _ : ( $>$ ). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

# APTX _ 4869 _ : ( $>$ )

# APTX _ 4869 _ : ( $>$ )
# Bất - cần - đời ...

Luyện toán

90 -Trung bình 9.30 - Tổng điểm 9303

# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đo độ dài đoạn thẳng - cm
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 22:36:07
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 20:52:32
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 20:48:52
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 22:48:19
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 22:24:12
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 11:32:56
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 21:04:16
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 19:02:18
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 05:20:40
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 05:12:26

Luyện văn - Tiếng Việt

11 -Trung bình 9.25 - Tổng điểm 1110

# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 21:59:19
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 19:42:57
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2017-12-25 21:27:39
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-05-26 15:00:39
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: u ư ( nụ, thư)
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 11:43:28
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 22:38:45
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 11:37:44
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 11:35:32
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 05:30:54
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 05:28:52

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.60 - Tổng điểm 6

Điểm thi

# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-05 20:21:26
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-09 21:23:41
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-09 21:15:38
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-09 21:08:33
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-09 20:49:33
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-09 20:44:35
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-09 20:38:05
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-09 20:26:15
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-09 20:15:07
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-07 11:57:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-28 12:26:36
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-28 12:23:58
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-08-06 11:40:55
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-23 05:05:36
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-10 14:16:25
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-27 23:33:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-21 17:26:24
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-21 17:10:44
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-21 11:37:46
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-21 11:30:16
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-20 20:14:42
# APTX _ 4869 _ : ( $>$ ) làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-20 20:04:21
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-20 20:02:43
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-20 19:59:32
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-11-19 08:51:56