Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phác Chí Mẫn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phác Chí Mẫn

Phác Chí Mẫn
. . .

Luyện toán

1 -Trung bình 7.10 - Tổng điểm 213

Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 17:58:28

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 8.53 - Tổng điểm 682

Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 09:09:56
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trí dũng song toàn
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 19:54:35
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 08:36:23
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 18:09:56
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 21:33:02
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 14:55:28

Luyện Tiếng Anh

25 -Trung bình 7.36 - Tổng điểm 2576

Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 18:35:15
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 20:32:33
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 19:53:34
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 20:36:46
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 20:34:21
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:00:20
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 20:23:46
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 19:53:57
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 19:53:03
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 20:34:44

Điểm thi