Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phác Chí Mẫn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phác Chí Mẫn

Phác Chí Mẫn
. . .

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 17:58:28

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 14:55:28
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 21:33:02
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 18:09:56
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 08:36:23
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trí dũng song toàn
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 19:54:35
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 09:09:56

Luyện Tiếng Anh

25 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2500

Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 20:29:55
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 20:26:18
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 20:23:24
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 20:21:02
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 20:25:27
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 20:27:22
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 20:27:50
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 20:35:11
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 20:35:55
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 20:35:06
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 20:36:26
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 20:23:25
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 20:29:09
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 08:52:21
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 08:52:38
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 20:34:44
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 19:53:03
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 19:53:57
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 20:23:46
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:00:20
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 20:34:21
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 20:36:46
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 19:53:34
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 20:32:33
Phác Chí Mẫn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 18:35:15

Điểm thi