Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Sói~Trăng~cute. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Sói~Trăng~cute

Sói~Trăng~cute

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 19:41:57
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 17:45:21

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 15:40:39
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 19:28:40
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 19:30:49

Luyện Tiếng Anh

50 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5000

Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 16:58:10
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 22:00:23
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 22:09:58
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 09:16:43
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 09:23:58
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 20:23:19
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 19:38:18
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 20:38:36
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 20:02:29
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 19:58:24
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 20:23:02
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 20:11:17
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 22:15:47
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:55:35
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 21:04:54
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 21:22:25
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 20:09:37
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 20:18:27
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 20:29:16
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 21:05:41
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 20:04:42
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 19:15:38
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 19:20:20
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung He's a hero! - Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 17:41:39
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 20:34:32
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 20:36:33
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 20:37:26
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 20:40:06
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 20:56:48
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:39:51
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 19:22:13
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 19:28:17
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 19:29:28
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 19:30:45
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 19:33:39
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 19:35:04
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 19:38:52
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 20:07:39
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 20:15:27
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 19:37:25
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 18:57:38
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 19:05:26
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 19:50:05
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 07:53:04
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 09:54:30
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 15:48:16
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 15:55:02
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 20:15:14
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 20:49:32
Sói~Trăng~cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 20:10:57

Điểm thi

Sói~Trăng~cute làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-04 19:40:28
Sói~Trăng~cute làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-02 09:20:18
Sói~Trăng~cute làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-02 09:15:31
Sói~Trăng~cute làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-23 21:00:54
Sói~Trăng~cute làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-23 10:24:38
Sói~Trăng~cute làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-23 10:17:54
Sói~Trăng~cute làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-21 20:03:24
Sói~Trăng~cute làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-21 20:01:00
Sói~Trăng~cute làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-21 19:58:22
Sói~Trăng~cute làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-20 19:54:52
Sói~Trăng~cute làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-13 20:03:57
Sói~Trăng~cute làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-10 20:52:05
Sói~Trăng~cute làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-01 14:51:44