Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ASK.Sói~Trăng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ASK.Sói~Trăng

ASK.Sói~Trăng
~ chào các cậu tới là một con sói vui vẻ hãy kb với mình ~

Luyện toán

1 -Trung bình 6.94 - Tổng điểm 347

ASK.Sói~Trăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 19:41:57

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 9.68 - Tổng điểm 387

ASK.Sói~Trăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 19:30:49
ASK.Sói~Trăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 19:28:40
ASK.Sói~Trăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 15:40:39

Luyện Tiếng Anh

49 -Trung bình 7.35 - Tổng điểm 6026

ASK.Sói~Trăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 20:49:32
ASK.Sói~Trăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 15:48:16
ASK.Sói~Trăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 20:02:29
ASK.Sói~Trăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 19:58:24
ASK.Sói~Trăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:55:35
ASK.Sói~Trăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 20:38:36
ASK.Sói~Trăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 21:57:39
ASK.Sói~Trăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 22:00:23
ASK.Sói~Trăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 20:23:19
ASK.Sói~Trăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 20:15:14

Điểm thi

ASK.Sói~Trăng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-04 19:40:28
ASK.Sói~Trăng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-02 09:20:18
ASK.Sói~Trăng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-02 09:15:31
ASK.Sói~Trăng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-23 21:00:54
ASK.Sói~Trăng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-23 10:24:38
ASK.Sói~Trăng làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-23 10:17:54
ASK.Sói~Trăng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-21 20:03:24
ASK.Sói~Trăng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-21 20:01:00
ASK.Sói~Trăng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-21 19:58:22
ASK.Sói~Trăng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-20 19:54:52
ASK.Sói~Trăng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-13 20:03:57
ASK.Sói~Trăng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-10 20:52:05
ASK.Sói~Trăng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-01 14:51:44