Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Pham. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Pham
Hello mấy chú 😉
  • Tên: Pham
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 3.36 - Tổng điểm 571

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 2.80 - Tổng điểm 28

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 5.01 - Tổng điểm 1152

Pham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 15:58:13
Pham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 14:25:36
Pham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 10:25:41
Pham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 16:12:22
Pham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 16:38:17
Pham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 20:04:23
Pham đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ʃ/and/ʒ/
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 13:56:18

Điểm thi

Pham làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-26 10:30:59
Pham làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-20 19:56:11
Pham làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-20 19:44:08
Pham làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-20 14:09:23
Pham làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-16 17:29:46